nieuws

Advies CDFD: beroepskwalificatie Basis verdwijnt, examens blijven

Branche 9146

Advies CDFD: beroepskwalificatie Basis verdwijnt, examens blijven

Als het aan het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) ligt, blijft het huidige vakbekwaamheidsbouwwerk grotendeels intact. Dit blijkt uit een advies van het College aan minister Dijsselbloem van Financiën waar am: inzage in kreeg. Wel verdwijnt de beroepskwalificatie Basis en zijn vakbekwame hypotheekadviseurs ook gekwalificeerd om te mogen adviseren over consumptief krediet. Het thema doorbeleggen bij expiratie-uitkeringen wordt ondergebracht bij de module Pensioen.

Het CDFD komt met zijn advies op basis van een analyse die het Rotterdamse onderzoeksinstituut Ecorys uitvoerde naar het huidige vakbekwaamheidsbouwwerk, dat op 1 januari 2014 werd geïntroduceerd. Ecorys sprak hiervoor onder meer met banken, met toezichthouder AFM, maar ook met erkende criticasters van het huidige bouwwerk, waaronder de brancheorganisaties CFD en OvFD. Ook kwam het instituut op basis van zijn onderzoek met aanbevelingen aan het CDFD. Het CDFD heeft deze aanbevelingen in combinatie met eigen inzichten vervolgens besproken met belangrijke stakeholders. Daarbij is verkend of deze bij zouden kunnen dragen aan verbetering van de huidige modulestructuur waarmee de meest voorkomende soorten financiële adviseurs worden onderscheiden.

Diverse sector

Volgens Paul Zevenbergen (foto), voorzitter van het CDFD, overheerst de tevredenheid over de structuur van het huidige bouwwerk. Hij erkent dat er onder de geïnterviewden ook partijen zijn die de nodige kritiek hebben, al gaat dit meer over het stelsel van PE-examinering dan over de modulestructuur. Ook zijn tegenstrijdige suggesties gedaan. “Het is een enorm diverse sector, maar grosso modo staat de structuur. De partijen geven ook aan dat het goed is dat er wat dat betreft rust komt.”

Samenhangend geheel

Zevenbergen: “Het bouwwerk is nu een samenhangend geheel. Als je daar dingen uit gaat halen of aan gaat toevoegen, treedt er een waterbed-effect op.” Wijzigingen aan de structuur leiden er volgens CDFD-manager Erik Mulder al snel toe dat adviseurs niet meer weten waar ze aan toe zijn. “Bij uitbreiding van een bestaande beroepskwalificatie moet je extra examens gaan afleggen, bij inkrimping van een beroepskwalificatie ben je ineens overgekwalificeerd. Voor dergelijke wijzigingen moet je wel heel erg zwaarwegende argumenten hebben.”
Zevenbergen is zich bewust van de kosten en inspanningen die adviseurs zich moeten getroosten. “Elke suggestie die voor verlichting kan zorgen zonder iets aan de kwaliteit af te doen nemen we serieus.”

Geen deel- of light-modules

Het CDFD adviseert geen deel- of light-modules te introduceren. Mulder: “Het zou veel tijd, geld en inspanning kosten om meer modules te beheren, terwijl het rendement uiterst beperkt zou zijn doordat slecht een kleine groep adviseurs profiteert. Daarnaast zal een te grote versplintering van modules vaak niet in het belang van de klant zijn. Als een adviseur een te klein deel beheerst van een bepaald vakgebied, zal deze niet langer goed in staat zijn om dwarsverbanden op één vakgebied te leggen en zal de adviseur moeten doorverwijzen.”
Aan de regelmatig geuite wens voor bijvoorbeeld een nieuwe deelmodule voor uitvaart geeft het CDFD dus geen gehoor. Mulder: “Het Verbond van Verzekeraars is daar overigens ook geen voorstander van. Wel zullen we trachten in het examen Vermogen de herkenbaarheid te vergroten. ”

Cowboys uit de sector

Dat hit-en-run-advies door de vakbekwaamheidseisen wordt bemoeilijkt, beschouwt Zevenbergen als precies wat is bedoeld met het vakbekwaamheidsbouwwerk en de examinering. “Ecorys geeft aan een begin van een cultuurverandering te zien en dat is goed nieuws. Ik heb niet voor niets toen ik aantrad bij het CDFD het thema ‘beroepseer’ geponeerd. De serieuze adviseur wil goed zijn in het vak. Als er ‘cowboys’ uit de sector verdwijnen, is dat goed nieuws.”

Reeks aanbevelingen

Ecorys kwam op basis van de gesprekken met de diverse stakeholders ook met een reeks aanbevelingen, waaronder differentiatie naar opleidingsniveau en uitbreiding van de benodigde vaardigheden voor de beroepskwalificatie Adviseur Basis. Het CDFD heeft alle aanbevelingen bestudeerd en beoordeeld op basis van criteria zoals wenselijkheid vanuit het klantbelang, aansluiting bij de (gemiddelde) adviespraktijk, uitvoerbaarheid en doelmatigheid. Hierdoor sneuvelt een aantal aanbevelingen. Er zijn ook zaken waarmee het CDFD aan de slag gaat.

Straks 8 beroepskwalificaties

Zo wordt er, in tegenstelling tot de aanbeveling, juist voor gekozen om de beroepskwalificatie Basis te laten vervallen waardoor er straks nog maar 8 beroepskwalificaties overblijven. Dit is voornamelijk van toepassing voor ca. 20.000 werknemers bij vooral banken en verzekeraars die nu wel deze kwalificatie hebbenm maar geen advies geven. Mulder: “Stakeholders geven aan dat Wft Basis de plaats heeft ingenomen van deelopleidingen die vroeger door bijvoorbeeld banken en verzekeraars zelf werden verzorgd. Maar aangezien je er niet mee mag adviseren en de basiskennis sowieso al verplichte stof is voor de andere kwalificaties, adviseren we de beroepskwalificatie Adviseur Basis in het Bgfo te schrappen en uitsluitend van de module Basis te spreken.”

Uitsluitend minimumniveau

Volgens Zevenbergen is er ook bewust voor gekozen om de eisen voor andere kwalificaties niet op te schroeven, een suggestie die ook enkele keren te berde werd gebracht. “De overheid borgt wettelijk uitsluitend het minimumniveau. Al naar gelang de maatschappelijke ontwikkelingen in de financiële dienstverlening kan dat omhoog of omlaag gaan. Ecorys geeft aan dat het benodigde opleidingsniveau voor de financieel adviseur zal toenemen. In de sector zijn er de zogeheten keurmerkorganisaties waar je je boven het minimumniveau kunt specialiseren.”

Consumptief krediet

Winst is er in het voorstel van CDFD wel voor hypotheekadviseurs die ook advies op het vlak van consumptief verstrekken. Deze adviseurs hebben straks ook meteen de kwalificatie voor Consumptief Krediet op zak. Mulder: “Het was een beetje vreemd om deze werelden strikt gescheiden te houden omdat consumptief krediet tegenwoordig vaak aan de orde komt bij hypotheekadvies.”

Doorbeleggen na pensioen

Het CDFD constateert ook dat door de Wet verbeterde premieregeling de opbouw- en uitkeringsfase van de pensioenregeling met elkaar worden verbonden. Dit betekent een verlenging van de beleggingshorizon en uitbreiding van de mogelijkheden om het neerwaartse beleggingsrisico gedurende de looptijd van het pensioencontract te beperken. Het CDFD adviseert dit onderwerp bij de module Pensioen onder te brengen in plaats van de module Vermogen uit te breiden. Dit laatste zou ballast betekenen voor de gemiddelde adviseur Vermogen en zeker voor de gemiddelde adviseur Hypothecair Krediet.

PE-examens

Aan het voornaamste pijnpunt bij het intermediair, de ervaren (studie)druk door de verplichte PE-examens, verandert dit advies niets. Zevenbergen: “De periodieke PE- examens zijn geïntroduceerd omdat voor 2014 sprake was van een gefragmenteerd systeem, bestaande uit een veelheid van examens, samengesteld en uitgevoerd door diverse partijen. De intrinsieke waarde van een diploma of certificaat was voor de doorsnee klant of werkgever onduidelijk. Dit droeg niet bij aan een betrouwbaar imago van de financiële markt. We zijn nu pas drie en een half jaar onderweg en ik denk dat je de PE-examens ook de tijd moet geven.” Wel blijft het CDFD volgens Zevenbergen in gesprek met de sector. “Als je zou willen afstappen van wettelijk verplichte PE-examens, hoe zou je dan de vakbekwaamheid aantoonbaar willen borgen? Wat ons betreft kan daar geen millimeter op worden toegegeven.” Eerder liet minister Dijsselbloem zich al lovend uit over de PE-examens.

Reageer op dit artikel