nieuws

Aanhoudende lage rente ondermijnt vermogenspositie pensioenfondsen en levensverzekeraars

Branche 1583

Aanhoudende lage rente ondermijnt vermogenspositie pensioenfondsen en levensverzekeraars

Uit de Risicorapportage Financiële Markten 2017 van het Centraal Plan Bureau (CPB) dat deze week is gepubliceerd blijkt dat de aanhoudende lage rente de vermogenspositie van vooral pensioenfondsen en levensverzekeraars ondermijnt.

Pensioenfondsen beschikken volgens het rapport over herstelmogelijkheden. De mogelijkheden die worden geopperd zijn: “verminderde indexatie, herstelpremies en zo nodig korting van pensioenen, ook al is dat niet zonder weerslag in de economie. De situatie bij levensverzekeraars is zorgelijker: weinig herstelmogelijkheden, een afkalvende markt en de potentiële claims als gevolg van de woekerpolisaffaire staan herstructurering in de weg. Voor banken bestaat vooral het risico dat de rentemarges (renteverschil tussen lange en korte rente) in de toekomst lager worden, hoewel voor afnemende rentemarges vooralsnog geen signalen zijn.”

Impact huizenprijzen en vastgoed

Huizenprijsontwikkelingen kunnen de financiële stabiliteit ook raken. “De huizenprijzen zitten sinds de zomer van 2013 weer in de lift en liggen nu bijna 10% hoger dan op het dieptepunt. De hogere prijzen hangen samen met een hogere groei van de reële economie. Het herstel op de woningmarkt kent overigens grote verschillen tussen stedelijke regio’s en de rest van het land. Waar in de steden de woningmarkt krapper wordt en naar oververhitting neigt, is in een aantal regio’s buiten de Randstad amper sprake van herstel. Daarnaast kan commercieel vastgoed op termijn leiden tot verliezen bij banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Ondanks een aantrekkende economie blijft de structurele leegstand van kantoren hoog, en kan zelfs toenemen als kantoren in de toekomst moeten voldoen aan hogere duurzaamheidsnormen.” Het CPB publiceert sinds 2012 op verzoek van de Tweede Kamer jaarlijks een Financiële Risicorapportage. Het rapport is een uitvloeisel van de aanbevelingen van de eerste parlementaire onderzoekscommissie De Wit.

Pleidooi DNB

De aanhoudende lage rente vormt volgens De Nederlandsche Bank (DNB) één van de belangrijkste risico’s voor de Nederlandse financiële sector. De historisch lage rente heeft volgens DNB voor de overheid, huishoudens en bedrijven met veel schuld in het algemeen gunstig uitgepakt doordat hun rentelasten zijn gedaald. Pensioenfondsen en levensverzekeraars hebben volgens DNB door de rentedaling hun financiële positie echter zien verslechteren. De toezichthouder wijst op de risico’s van de aanhoudende lage rente voor de financiële sector en de reële economie. Het is niet eerste keer dan de toezichthouder met een (impliciet) pleidooi komt om de hypotheekrenteaftrek verder af te bouwen. Eind januari pleitte DNB nog voor een verdere inperking.

Reageer op dit artikel