nieuws

Adfiz ziet aanknopingspunten voor herziening Wft

Branche 4461

Adfiz ziet aanknopingspunten voor herziening Wft

Volgens Adfiz zou een vergaande herziening van de Wft een verbetering zijn. De branchevereniging ziet mogelijkheden voor een sectoraal model, maar vreest dan wel voor een gelijk speelveld.

Adfiz stelt dat in een reactie op het consultatiedocument van Financiën over een mogelijke herziening van de wet. De AFM heeft ook gereageerd en vindt een herziening niet nodig.

Europese regels

De aansluiting van de Wft op de Europese regelgeving en de problematiek bij implementatie van Europese regels vormen een belangrijk knelpunt in de Wft, aldus Adfiz. “Hoewel de problematiek van een cross-sectorale inrichting voor onze sector beperkt is, zien wij vanuit het oogpunt van vereenvoudiging van implementatie de wenselijkheid van herziening van de Wft. Een vergaande herziening van de Wft, zoals invoering van een sectoraal model, kan zeker een verbetering zijn.”

Sectoraal, maar proportioneel

Daarbij moet een sectorindeling wel rekening houden met positie van spelers in de keten, een gelijk speelveld tussen alle sectoren onderling en proportionaliteit van regelgeving. “Vanuit het oogpunt van de wetgever is aanpassing van de inrichting van de Nederlandse wetgeving op de Europese wetgeving een logische stap. Tegelijk constateren wij dat de omvang van de diverse marktsegmenten binnen de diverse lidstaten sterk verschilt. Het is van belang dat in wetgeving daar voldoende oog voor is.” Adfiz doelt daarmee op de prominente rol die het intermediair in ons land vervult. De onafhankelijke positie van de adviseur wordt nu door de Wft gewaarborgd. “Daarbij gaat het onder andere om de rol van de adviseur in de keten (portefeuillerecht, recht op premie-incasso etc) en om het feit dat in de wet dezelfde eisen worden gesteld aan alle financiële ondernemingen die adviseren en bemiddelen. Een dergelijk level playing field is van belang voor de burgers en bedrijven die gebruik maken van onafhankelijk adviseurs en bemiddelaars. Het is van belang dat de Nederlandse praktijk ook in een meer Europees geharmoniseerde wetgeving gewaarborgd blijft.”

Onderscheid product en advies

Financiën oppert een sectorale indeling van de wet, maar Adfiz mist de invulling ervan. “Genoemd worden wel de opties van sectorale indeling op onderneming, dienst of product, maar een voorkeursrichting wordt nog niet genoemd.” De vereniging ziet risico’s bij een indeling op basis van product. “Van belang is immers dat in de regelgeving rekening wordt gehouden met verschillende manieren van klantbediening. Een advies is een op zichzelf staande dienst, die niet per definitie hoeft te leiden tot een product. Bij een indeling op basis van product moet er voor worden gewaakt dat recht wordt gedaan aan dit onderscheid.”

Gelijk speelveld

Adfiz ziet wel efficiencywinst en lagere toegangsdrempels bij een sectorale indeling, maar vreest voor het gelijke speelveld tussen sectoren. “Partijen die cross-sectoraal werken moeten erop kunnen vertrouwen dat zij met een eenduidig begrippenkader kunnen werken en ongerechtvaardigde verschillen worden voorkomen. Interpretatieverschillen moeten geen belemmering vormen voor cross-sectorale innovatie. De zorg die wij daarbij hebben is dat bij aanpassing van begrippen met het oog op een efficiënt wetgevingskader de praktijk niet uit het oog wordt verloren. Klanten die gebruik maken van advies en bemiddeling mogen niet de dupe worden van het streven naar wetgevingsefficiëntie.”
Verder is proportionaliteit van regelgeving een aandachtspunt: de wetgever moet ook bij sectorale indeling de rol en positie van verschillende spelers in de keten erkennen en van daaruit rekening houden met het karakter van de onderneming, aldus Adfiz.

Innovatie

Financiële dienstverleners moeten voldoende ruimte krijgen om te innoveren, aldus Adfiz. “Wij zijn ervan overtuigd dat de toegankelijkheid van advies gebaat is bij financiële dienstverleners die binnen noodzakelijke grenzen de ruimte hebben en ervaren om te ondernemen en te innoveren. In die ruimte zal makkelijker een gevarieerd palet aan passende adviesconcepten ontstaan.”

Duidelijker, maar niet gedetailleerder

De wetgever moet toelichtingen op de achtergrond van wettelijke regelingen beter toegankelijk maken: “Een goede duiding van de bedoeling van de wetgever, maakt de noodzaak minder groot voor een toezichthouder om open normen via guidelines en Q&A’s in te vullen.” Maar: “Te gedetailleerde invulling van regelgeving roept nieuwe praktijkvragen op en kan resulteren in verkramping en inperking van het ondernemerschap van mkb’ers.” Sowieso vindt Adfiz dat de overheid moet vertrouwen op goede marktwerking en terughoudend moet zijn met aanvullende regelgeving.

Reageer op dit artikel