nieuws

Uitbreiding provisieverbod kleinzakelijke markt bron van discussie

Branche 4112

Uitbreiding provisieverbod kleinzakelijke markt bron van discussie

Voor zzp’ers en kleine ondernemers in het mkb moet dezelfde Wft bescherming gelden als voor consumenten. Dat zegt Arjen Vrolijk, directeur van ZZP Nederland, in een reactie op de internetconsultatie die minister Dijsselbloem in september heeft geopend. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt zelfs dat het huidige provisieverbod moet worden uitgebreid, zodat ook zzp’ers en kleine mkb’ers er profijt van hebben.

ZZP Nederland vindt dat de zzp’er gelijk gesteld moet worden aan een natuurlijk persoon. “Vanuit dit uitgangspunt constateren wij dan ook dat de bescherming van de zzp’er bij alle financiële producten gelijk dient te zijn aan die van de consument. Dit betekent volgens ons dus ook dat de huidige Wft bescherming, en de daaruit voortvloeiende zorgplicht van de adviseur, voor de zzp’ers gelijk moet zijn als die van de consument. Wij vinden ook dat de zzp’er toegang moet krijgen tot het Kifid.”

Uitbreiding provisieverbod
ACM merkt op een betere bescherming van zzp’ers en mkb’ers voor een sterkere positie ten opzichte van financiële dienstverleners zal zorgen. “Dit geldt ook op de door de minister genoemde terreinen waar momenteel alleen consumenten worden beschermd, zoals spaarproducten en kredietverlening. Daarom moedigt wij de minister aan de wetgeving aan te passen als er onterecht onderscheid wordt gemaakt tussen consumenten en zzp’ers en mkb’ers. Een uitbreiding van bijvoorbeeld de algemene zorgplicht en het provisieverbod kan daaraan bijdragen.”

Transparantie
De Nederlandse Vereniging van Banken pleit juist voor transparantie. “Banken vinden dat ook in de zakelijke markt het belang van de klant altijd voorop moet staan en dat partijen die optreden als externe adviseur of bemiddelaar niet geleid moeten worden door perverse prikkels. Wij twijfelen echter sterk of een provisieverbod in de zakelijke markt noodzakelijk is. Los van de vraag in hoeverre een eventueel provisieverbod de keuzevrijheid van klanten onnodig beperkt, onderschrijven banken het uitgangspunt dat zowel externe adviseurs en bemiddelaars als aanbieders van financiering volledig transparant moeten zijn over de mogelijke provisievergoeding die zij voor hun dienstverlening ontvangen of betalen. Die transparantie moet zien op het feit dat er vergoeding voor de dienstverlening in rekening wordt gebracht, de hoogte van de vergoeding en een omschrijving van de specifieke dienstverlening waarvoor die vergoeding geldt.”

Vraagtekens bij consultatie
Het Verbond van Verzekeraars laat in een reactie weten begrip te hebben voor de consultatie, maar plaatst er ook vraagtekens bij. “Het valt ons op dat diverse vragen betrekking hebben op wetgeving die momenteel of binnenkort geëvalueerd wordt. Zo wordt het provisieverbod, de generieke zorgplicht en de werking van Kifid geëvalueerd. Het lijkt ons verstandig deze uitkomsten af te wachten alvorens definitieve standpunten en conclusies in te nemen. Wij sluiten niet uit dat deze evaluaties relevante inzichten opleveren die ook ons standpunt nader kunnen inkleuren. Daarnaast zijn er in de recente jaren nieuwe regels geïntroduceerd, bijvoorbeeld rondom de productontwikkeling (productgoedkeuringsproces), die ook maken dat bescherming van zzp’ers en mkb’ers is verbeterd. Wij zijn van mening dat deze nieuwe regels eerst de kans moeten krijgen effect te sorteren alvorens na te gaan denken over nieuwe vormen van bescherming.”

Ook Adfiz geeft de voorkeur aan het afwachten van de verschillende uitkomsten van de nodige evaluaties en onderzoeken naar de effectiviteit van regelgeving. “Het lijkt ons op zijn minst wenselijk om eerst de uitkomsten van deze onderzoeken te bekijken en wat de beleidsimplicaties hiervan zijn, voordat verdere conclusies worden getrokken. Wij zien in ieder geval de volgende al lopende evaluaties die samenvallen met vragen uit de consultatie: de evaluatie van het provisieverbod, de evaluatie van de in 2014 in de Wft opgenomen generieke zorgplicht en evaluatie van het Kifid.”

 

Reageer op dit artikel