nieuws

Verbond: Gelijk speelveld voor adviseur en technologie

Branche 2478

Verbond: Gelijk speelveld voor adviseur en technologie

Wat het Verbond van Verzekeraars betreft zijn geautomatiseerd advies en advies door iemand van vlees en bloed geen gescheiden werelden. De brancheorganisatie pleit daarom voor een gelijk speelveld bij het bepalen van een definitie voor ‘geautomatiseerd advies’. Deze definitie wordt opgenomen in het Wijzigingsbesluit financiële markten 2017.

In haar reactie op het consultatiedocument dat het ministerie had uitgezet, onderschrijft het Verbond de opname van een definitie van geautomatiseerd advies in het Bgfo. “Het zal innovatie bevorderen en marktpartijen meer (juridische) zekerheid bieden om innovaties gedreven door technologie in de financiële dienstverlening door te voeren”, aldus Verbondsdirecteur Leo de Boer.
Wel pleit het Verbond voor een aanpassing van de conceptdefinitie. Die luidt nu: Geautomatiseerd advies: een vorm van adviseren waarbij het advies zonder tussenkomst van een natuurlijk persoon wordt gegeven. De Boer: “Bij geautomatiseerd advies draait het om in de inzet van technologie, maar het kan volgens ons goed samengaan met de tussenkomst van een natuurlijk persoon. Het een sluit het ander niet uit. Zowel aanbieders als overige financiële dienstverleners kunnen hier baat bij hebben in hun dienstverlening aan de consument of cliënt.” Het Verbond stelt voor om de definitie te veranderen in: Geautomatiseerd advies: een vorm van adviseren waarbij gebruik wordt gemaakt van technologie om een advies een meer of mindere mate zonder tussenkomst van een natuurlijk persoon te geven.

Geen dwingende eisen
Ook pleit het Verbond voor een ander invulling van de manier waarop de wettelijke normen worden toegepast bij geautomatiseerd advies. In het concept wijzigingsbesluit is opgenomen dat een onderneming per financieel product waarover geautomatiseerd advies wordt gegeven een persoon moet aanwijzen die binnen de onderneming verantwoordelijk is voor de geautomatiseerde adviezen. Hij moet periodiek controleren of het advies passend is en moet daarom beschikken over de benodigde vakbekwaamheid die geldig moet worden gehouden door PE-examens. Dit voorstel werpt volgens De Boer een kostendrempel op voor bedieningsconcepten met een volledig geautomatiseerd advies. “Wij bepleiten een open norm aan te houden (…) en de norm niet met dwingende eisen in te vullen. Dit geeft aanbieders de mogelijkheid op een efficiënte manier te borgen dat hun (deels) geautomatiseerde adviezen voldoen aan artikel 4:23 Wft.”

Reageer op dit artikel