nieuws

‘Onderling verzekeren herleeft’

Branche 4248

‘Onderling verzekeren herleeft’

Swiss Re ziet een mooie toekomst weggelegd voor onderlinge verzekeraars. De premieomzet is de laatste jaren gestegen en nieuwe financieringsmiddelen maken onderlingen flexibeler. Wel moeten ze volgens Swiss Re hun acceptatie- en distributiebeleid aanpassen aan de hedendaagse standaarden, al zorgen technologische ontwikkelingen juist ook voor een revival van het fenomeen onderling risico’s dragen.

De herverzekeraar doet regelmatig zogeheten Sigma-studies naar verzekeringsgerelateerde onderwerpen. Het belang van onderlinge verzekeringsmaatschappijen in de totale premieomzet van de markt is tussen 2007 en 2015 gestegen van 24% naar 26%, blijkt uit het meest recente Sigma-rapport. Het aantal werknemers is in die periode mer 20% gestegen. Nieuwe kapitaaleisen (Solvency II) doen wel een groot beroep op het verandervermogen van deze veelal kleinere verzekeraars. “Onderlingen moeten de technologische vooruitgang omarmen. Digitale middelen zoals analysetools en social media moeten onderlingen in staat stellen de belangen van hun leden-verzekerden beter te behartigen. De aandeelhoudersstructuur maakt het mogelijk om verzekeringen betaalbaar te houden voor bepaalde groepen.”

Aangepaste regels
Met name in de crisisjaren 2008 en 2009 hebben onderlinge verzekeraars het beter gedaan dan de rest van de markt. Die ontwikkeling heeft zich in de jaren erna voortgezet, concludeert Swiss Re. “Sommige onderlingen hebben zich in andere landen gevestigd en hier en daar zijn nieuwe onderlingen ontstaan.” Nieuwe regelgeving leggen bij onderlinge verzekeraars echter een groter beslag op de uitvoeringskosten dan bij grote verzekeraars, wat een concurrentienadeel kan betekenen. Wel proberen lokale toezichthouders door proportionele toepassing van bepaalde eisen de lastendruk te verminderen. Ook zijn er mogelijkheden tot uitgifte van aandelencertificaten, aangepaste herverzekeringsoplossingen en alternatieve methoden om risico’s over te dragen. Dat maakt het voor onderlingen makkelijker om de concurrentie met andere verzekeraars aan te gaan.

Gehecht aan de agent
Op digitaliseringsgebied moeten met name de kleinere onderlingen nog wel een paar stappen zetten. “Zo hebben zij volledige online distributie nog niet in hun bedrijfsvoering doorgevoerd, misschien omdat zij sterker gehecht zijn aan verkoop via agenten of intermediairs. Deze achterblijvers riskeren terreinverlies ten opzichte van concurrenten die beter zijn ingespeeld op nieuwe technologieën. Dat geldt zeker in het licht van de opkomst van peer-to-peer-verzekeringsplatforms.” Die zijn vaak gebaseerd op groepen consumenten die elkaars gelijksoortige risico’s dekken.

Kansen in niches
Swiss Re ziet wel kansen voor onderlingen in bepaalde niches: “Technologiegedreven bewegingen naar volledig risicogebaseerde premies zouden verzekeringen voor sommige consumenten te duur kunnen maken. Zonder de noodzaak om winst te genereren voor externe aandeelhouders zouden onderlingen een cruciale rol kunnen spelen in het verzekerbaar houden van bepaalde risico’s en het betaalbaar houden van premies.”
De internationale vereniging van coöperatieve en onderlinge verzekeraars ICMIF is vanzelfsprekend verheugd met de aandacht van Swiss Re. Voorman Shaun Tarbuck ziet in de bevindingen de bevestiging dat onderlingen een belangrijk vangnet bieden voor kwetsbare groepen in de samenleving. “Dit wordt steeds belangrijker omdat de overheid het socialezekerheidsstelsel in veel landen steeds meer uitkleedt. Deze trend is een terugkeer naar het delen van risico’s en de basis van het ontstaan van veel onderlinge verzekeraars.”

Betere deal voor de klant
ICMIF heeft data geleverd voor het rapport, waarin onder meer wordt aangegeven dat onderling verzekeren tot een efficiencyvoordeel leidt. “Dat manifesteert zich in een hogere loss ratio van 67%, tegen 63% voor de globale verzekeringsmarkt. Onderlingen kiezen ervoor om premiestijgingen te beperken en meer claims te accepteren, in plaats van te streven naar winstmaximalisatie. Een beter deal voor de klant, dus.” Klanten van onderlingen zijn meer dan tweemaal zo loyaal als klanten van beursgenoteerde verzekeraars.

Reageer op dit artikel