nieuws

Dijsselbloem: ‘Provisieverbod niet strijdig met Europees Unierecht’

Branche 6448

Dijsselbloem: ‘Provisieverbod  niet strijdig met Europees Unierecht’

Het provisieverbod is volgens minister Dijsselbloem niet strijdig met Europees Unierecht. Dijsselbloem stelt dit in antwoord op een brief van de Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) die juist op grond van de Europese wetgeving vraagtekens zette bij het provisieverbod. Volgens Dijsselbloem schept de Europese wetgeving juist de ruimte voor lidstaten voor strengere maatregelen.

In zijn antwoord aan de CFD wijst Dijsselbloem op diverse Europese richtlijnen die betrekking hebben op het vraagstuk dat de commissie had opgeworpen, waaronder de richtlijn hypothecair krediet en de richtlijn verzekeringsdistributie. Die richtlijnen laten volgens de minister ruimte aan de nationale staten om zelf aanvullende maatregelen te nemen.

Mogelijkheid om provisies te verbieden
“De richtlijn Verzekeringsdistributie is gericht op minimumharmonisatie en belet lidstaten niet om strengere voorschriften ter bescherming van klanten te handhaven of in te voeren in hun nationale regelgeving. Daarnaast is in de artikelen 22, derde lid, en 29, derde lid, van de richtlijn Verzekeringsdistributie expliciet bepaald dat lidstaten het aanbieden of aanvaarden van provisies die worden betaald of verstrekt aan verzekeringsdistributeurs door een derde partij kunnen verbieden of beperken. Ook artikel 7, vierde lid, tweede volzin, van de richtlijn hypothecair krediet, die eveneens uitgaat van minimumharmonisatie, voorziet expliciet in de mogelijkheid voor lidstaten om provisies te verbieden”

Wel erkent Dijsselbloem dat op grond van het Europese Unierecht en de richtlijnen de strengere regels gerechtvaardigd moeten zijn vanwege een dringende reden van algemeen belang, geschikt moeten zijn om het nagestreefde doel te realiseren, niet-discriminerend mogen zijn en niet verder mogen gaan dan voor het bereiken van het doel nodig is (noodzakelijkheid en evenredigheid).

Provisietransparantie werkt niet
In dit geval voldoet Nederland volgens Dijsselbloem aan alle voorwaarden. “Het provisieverbod is gerechtvaardigd vanwege een dringende reden van algemeen belang, aangezien het provisieverbod tot doel heeft om consumenten te beschermen. Voorkomen wordt dat financiële dienstverleners niet in het belang van de consument handelen door de prikkels die van provisies kunnen uitgaan weg te nemen. Het provisieverbod is geschikt om dit doel te bereiken, omdat het provisieverbod genoemde risico’s voor de klant wegneemt. Het provisieverbod is bovendien niet-discriminerend, aangezien het provisieverbod van toepassing is op zowel financiële dienstverleners die gevestigd zijn in Nederland als op buitenlandse financiële dienstverleners die op de Nederlandse markt actief zijn. Het provisieverbod is daarnaast noodzakelijk en evenredig omdat andere maatregelen zoals provisietransparantie niet tot het gewenste resultaat hebben geleid, blijkens de evaluatie van de provisieregelgeving in 2010. Het provisieverbod is dan ook noodzakelijk om de consument te beschermen. Het Nederlandse provisieverbod is derhalve niet strijdig met het Europees Unierecht.”

Reageer op dit artikel