nieuws

CFD ziet nog meer botsingen tussen provisieverbod en ‘Europa’

Branche 7341

CFD ziet nog meer botsingen tussen provisieverbod en ‘Europa’

Het provisieverbod voor complexe en impactvolle producten botst niet alleen met het Europees Unierecht, maar ook met de nieuwste verzekeringsdistributie richtlijn EU 2016/97. Dat zegt de Commissie Financiële Dienstverlening in een nieuwe brief aan de Vaste Kamercommissie voor Financiën.

De CFD liet eind mei weten dat het provisieverbod in strijd is met EU-recht. Op amweb werd daarover de discussie gevoerd. “Maar ondanks dat verwachte tegensprekers veel tamtam maken en graag anders suggereren, blijft onze constatering gewoon recht overeind”, aldus Willem van Spronsen, secretaris CFD.

Pijlen
In de nieuwste brief aan de vaste Kamercommissie richt de CFD haar pijlen op de nieuwe verzekeringsdistributie richtlijn EU 2016/97. Deze richtlijn regelt de harmonisatie van nationale voorschriften inzake verzekerings- en herverzekeringsdistributie. Kort gezegd: consumenten moeten hetzelfde beschermingsniveau genieten ondanks de verschillen tussen de distributiekanalen. Om te garanderen dat hetzelfde beschermingsniveau geldt en dat de consument kan vertrouwen op vergelijkbare normen, met name op het gebied van openbaarmaking van informatie, is een gelijk speelveld tussen distributeurs essentieel, aldus de richtlijn. De richtlijn is gericht op minimale harmonisatie. Het staat de lidstaten vrij om strengere voorschriften ter bescherming van de klanten te handhaven of in te voeren, mits die voorschriften stroken met het Unierecht, inclusief de richtlijn.

Zuiver beschermend
En daar zit volgens de CFD de crux; want strookt het provisieverbod wel met het gelijke speelveld dat in de richtlijn wordt genoemd? De CFD vraagt de minister dan ook, via de Kamercommissie, om aan te geven waaruit blijkt dat het Nederlandse provisieverbod een (zuiver) beschermende werking heeft of zou hebben voor klanten binnen Nederland en of de EU. Ook wil de Commissie weten waaruit blijkt dat klanten in Nederland meer of beter zijn beschermd met een provisieverbod voor complexe en impactvolle verzekeringsproducten dan klanten in alle overige EU landen waar géén provisieverbod geldt.

CFD vraagt de minister aan te geven of en in welke mate het Nederlands provisieverbod binnen de Richtlijn een (zuiver) voorschrift is ter bescherming van klanten en hoe ver het Nederlands provisieverbod daarbij inhoudelijk en procedureel met voorschriften ter bescherming van klanten in die andere EU lidstaten afwijkt. Ook wordt gevraagd om aan te geven wat de redenen waren voor alle overige EU lidstaten om toch geen provisieverbod voor complexe en impactvolle verzekeringsproducten in te voeren.

Reageer op dit artikel