nieuws

Limburgs advieskantoor moet toestaan dat ex-werknemer eigen nering opzet

Branche 5797

Limburgs advieskantoor moet toestaan dat ex-werknemer eigen nering opzet

Een advieskantoor uit Simpelveld moet toestaan dat een ex-werknemer zijn eigen nering opzet in dezelfde omgeving. Het kantoor had met deze ex-werknemer zowel een koopovereenkomst als een arbeidsovereenkomst gesloten. Maar volgens de Rechtbank Limburg in kort geding is er geen ruimte voor beide sets bedingen.

Het advieskantoor in kwestie kocht in 2012 twee assurantieportefeuilles schade en leven van een collega-kantoor voor de prijs van € 124.181,00 aan jaarlijkse provisie vermenigvuldigd met 2.23% als goodwillfactor. De verkopende partij schreef zijn eigen bedrijf uit bij de AFM en trad in dienst bij de koper. Zowel in de koopovereenkomst als in de arbeidsovereenkomst werden verschillende bedingen opgenomen ter zake van geheimhouding, non-concurrentie, relaties, werving van personeel en nevenwerkzaamheden.

Relatiebeding
De arbeidsovereenkomst bevatte een relatiebeding met de duur van één jaar. De koopovereenkomst ging echter verder: de verkoper moest zich gedurende een periode van vijf jaren van het verrichten van vergelijkbare werkzaamheden onthouden binnen een straal van 50 kilometer.

Op 31 oktober 2014 sloten het bedrijf en de werknemer een vaststellingsovereenkomst: ze gingen uit elkaar. Ze kwamen overeen dat het relatiebeding uit de arbeidsovereenkomst onverminderd van kracht zou blijven. En ze spraken af dat de ex-werknemer, indien relaties van het kantoor zich bij hem zouden melden, zijn ex-werkgever daarvan onverwijld op de hoogte zou stellen zodat ze in goed onderling overleg per geval konden bezien hoe met de situatie moest worden omgegaan.

Geschil
Desondanks komt het tot een geschil. Het advieskantoor vordert in kort geding dat de ex-werknemer zich houdt aan het in de koopovereenkomst vastgelegde non-concurrentiebeding en relatiebeding. De voorzieningenrechter gaat daar echter niet in mee. De rechter stelt dat het aannemelijk is dat het de ex-werknemer is toegestaan om zonder geografische beperkingen een eigen nering op te zetten in dezelfde branche als waar zijn ex-werkgever werkzaam is, en dat het hem zelfs is toegestaan relaties van de ex-werkgever die hem benaderen, te bedienen, als hij daarover maar in overleg zal treden.

Volgens de voorzieningenrechter valt, gelet op het feit dat de oude v.o.f. van de ex-werknemer is afgemeld bij de AFM, niet te verwachten dat de rechter in een bodemgeding zal oordelen dat er daarnaast nog plaats is voor een concurrentie- of relatiebeding, zoals in de koopovereenkomst is vastgelegd. “De persoon met kennis en kunde van de portefeuille schade en leven en de klanten en relaties van [eiseres] valt immers samen met de (ex-)werknemer [gedaagde] en met diens eenmanszaak”, aldus de rechter.

Vrijheid
De rechter stelt dat uit de vaststellingsovereenkomst is op te maken dat aan de ex-werknemer vrijheid werd gegund om (opnieuw) voor zichzelf te beginnen in de verzekeringsbranche. Dat er bij het advieskantoor gaandeweg het besef is ontstaan dat de ex-werknemer daardoor ‘verkochte’ klanten van zijn oude v.o.f. kon gaan bedienen en dat de termijn voor het relatiebeding van een jaar relatief kort is, leidt niet tot een andere uitleg van de bedoelingen van partijen bij de vaststellingsovereenkomst. De rechter wijst de vorderingen af.

Reageer op dit artikel