nieuws

DNB en AFM schreven sinds 2009 tien keer een boete met zes nullen

Branche 6570

DNB en AFM schreven sinds 2009 tien keer een boete met zes nullen

De gewijzigde boetesystematiek in 2009 heeft geleid tot meer en hogere boetes. DNB legde sindsdien zestien boetes op van € 100.000 of meer, en één boete van boven de één miljoen: € 22.680.000. De AFM legde onder het nieuwe stelsel 42 boetes boven de ton op en negen op of boven de één miljoen; het hoogst opgelegde boetebedrag is € 3.000.000. Dat blijkt uit een inventarisatie van ervaringen met het boetestelsel die minister Dijsselbloem heeft gedeeld met de Kamer. Hij doet dat omdat er nu een wetsvoorstel ligt om het boetestelsel te voorzien van nog hogere boetes.

Op 31 juli 2009 werd het boetesysteem van de Wet op het financieel toezicht (Wft) veranderd. Boetes moesten afschrikwekkender en proportioneler worden. Volgens de Minister van Financiën is die missie geslaagd. “Al met al is mijn indruk dat het systeem zoals dat in 2009 is ingevoerd de toezichthouders beter in staat heeft gesteld om afschrikwekkende en proportionele boetes op te leggen. Dit is in lijn met het doel van de wijzigingen”, schrijft hij aan de Kamer.

Maxima niet opgelegd
Uit de inventarisatie blijkt dat de toezichthouders sinds 2009 gebruik maken van hun bevoegdheid om hogere boetes op te leggen dan voorheen. De wettelijke maxima worden echter niet vaak opgelegd. De meeste boetes zijn lager dan het basisbedrag, meestal beperkt door evenredigheid of door de beperkte omvang van de onderneming. De hoogte van de boete houdt in gerechtelijke procedures in de meeste gevallen stand, al gaat de rechter nog weleens over tot matiging vanwege verslechterde draagkracht of geringere ernst of verwijtbaarheid.

Voor de inventarisatie is gesproken met de toezichthouders. Daaruit volgt dat zij de mogelijkheid waarderen om hogere boetes op te kunnen leggen dan voorheen. Voor de afschrikwekkende werking en voor het evenredig kunnen straffen is het een verbetering om naar hogere boetes uit te kunnen wijken, vinden ze.

Wetsvoorstel
Het wetsvoorstel dat in april 2016 naar de Kamer is gestuurd houdt het volgende in:

  • De maximumboete voor categorie 3 wordt verhoogd van € 4 miljoen naar € 5 miljoen.
  • Voor grote ondernemingen wordt een omzetgerelateerde maximumboete ingevoerd: voor overtredingen van categorie 3 zal de maximumboete voor die ondernemingen 10 % van de netto-omzet bedragen in plaats van € 5 miljoen.
  • Hoewel met de maximumboete van € 5 miljoen of 10% van de omzet uitvoering kan worden gegeven aan de Europese wetgeving, eisen enkele richtlijnen en verordeningen hogere maxima. Daarom voorziet het wetsvoorstel tevens in de mogelijkheid om voornoemde maxima te verhogen naar maximaal € 20 miljoen of 15% van de omzet.
  • De mogelijkheden worden verruimd om een boete op te leggen die afhankelijk is van het voordeel dat met een overtreding is behaald. Voorgesteld wordt om dit ook mogelijk te maken bij een voordeel van minder dan € 2 miljoen, waarbij de boete maximaal driemaal in plaats van tweemaal het behaalde voordeel kan bedragen.
Reageer op dit artikel