nieuws

Rabo schendt zorgplicht; waarschuwingen over polis waren te algemeen

Branche 6932

Rabo schendt zorgplicht; waarschuwingen over polis waren te algemeen

Het in algemene zin waarschuwen voor beperkende clausules op de verzekeringspolis is niet genoeg om aan de zorgplicht te voldoen. Dat concludeert Rechtbank Rotterdam in een zaak van een horeca-ondernemer tegen de Rabobank Voorne-Putten Rozenburg in Hellevoetsluis. De bank moet de schade, € 89.000, vergoeden.

Het gaat in de zaak om de eigenaar van een pand in Oostvoorne, waarin een duikschool, een surfwinkel en een restaurant zijn gevestigd. De duikschool en de winkel worden verhuurd aan derden. De eigenaar exploiteert het restaurant aanvankelijk zelf. Via de Rabo sluit hij 1996 een verzekering af bij Interpolis. Later gaat hij ook de horecaruimte verhuren aan derden en vindt er een inspectie plaats. De Rabobank stuurt daarop een brief naar de eigenaar dat Interpolis de wijziging heeft geaccepteerd. “Het gewijzigde verzekeringsbewijs wordt binnenkort door Interpolis rechtstreeks aan u toegestuurd. Wij adviseren u om deze polis goed door te lezen en bij vragen of opmerkingen contact met ons op te nemen.”

Eisen
In de nieuwe polis, die per 1 oktober 2012 ingaat, staat een nieuwe clausule die gedetailleerde eisen stelt aan de elektrische installatie op straffe van een eigen risico van 10 procent van het vastgestelde schadebedrag. In september 2013 vindt tussen eigenaar en Rabobank een ‘standaard periodiek gesprek’ plaats, waarbij de lopende verzekeringen worden doorgenomen. De Rabobank stuurt daarna per e-mail een verzekeringskaart aangaande het pand naar de eigenaar. Daarop staat: “Let op! Er zijn clausules van toepassing. Voer deze uit om dekkingsverlies bij schade te voorkomen. Wij attenderen u er op om de preventiemaatregelen uit te voeren die op uw polissen zijn benoemd. Het niet uitvoeren hiervan kan bij schade tot dekkingsverlies leiden.”

Verwoest
Begin 2014 verwoest een brand het pand. De schade: € 977.760. De schade-expert van Interpolis wijst er op dat niet aan de preventieclausule is voldaan en dat daarom 10% eigen risico op de schade-uitkering ingehouden zal worden. De eigenaar stelt Rabobank aansprakelijk voor de schade van € 89.469,64. Hij zegt dat hij niet op de hoogte is gebracht van de specifieke clausule.

Oordeel
De rechter oordeelt dat het de taak van een assurantietussenpersoon is om de verzekeringnemer tijdig opmerkzaam te maken op de gevolgen die hem bekend geworden feiten voor de dekking van de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen kunnen hebben. “Van Rabobank als assurantietussenpersoon mocht verwacht worden dat zij bekend was dan wel redelijkerwijs bekend behoorde te zijn met deze nieuwe clausule, dat zij [eiser] daarvan expliciet op de hoogte zou stellen en dat zij hem ook zou informeren over de gevolgen die deze clausule kan hebben voor de dekking van door [eiser] verzekerde schade.”

Onvoldoende
Het adviseren om de nieuwe polis goed door te lezen is volgens de rechtbank onvoldoende om aan de zorgplicht te voldoen. Ook de verzekeringskaart helpt de Rabo niet. “Op die kaart wordt slechts in algemene zin gewaarschuwd voor van toepassing zijnde clausules zonder daarbij specifiek in te gaan op de nieuw opgenomen clausule aangaande de elektrische installatie, hetgeen – zoals eerder overwogen – in het kader van de zorgplicht wel op de weg van Rabobank had gelegen.”

Eigen schuld
Rabobank vindt dat de schade volledig aan eigen schuld van de eigenaar is te wijten. De eigenaar had de clausule immers op de polis kunnen zien. Ook stelt de bank dat de eigenaar er tijdens de inspectie door een Interpolis-medewerker op is gewezen dat de installatie gekeurd zou moeten worden. De eigenaar zegt juist dat hij er tijdens de inspectie slechts vrijblijvend op is gewezen dat de elektrische installatie eens nagekeken zou moeten worden. Volgens de rechtbank gaat het erom dat de eigenaar zich bewúst was van de gevolgen wanneer hij de elektrische installatie niet (tijdig) zou keuren. “Daarvoor had hij nu juist Rabobank ingeschakeld om hem over dergelijke kwesties te (blijven) informeren en adviseren.”

De rechtbank beslist dat de bank € 89.469,64 moet betalen plus rente en proceskosten van € 2766.

Reageer op dit artikel