nieuws

Dijsselbloem overweegt herziening Wft

Branche 6639

Dijsselbloem overweegt herziening Wft

De Wet financieel toezicht gaat mogelijk op de schop. Minister Dijsselbloem van Financiën gaat verkennen of een herziening opportuun is. Maar, zegt hij er bij, de inrichting van het toezicht staat als zodanig niet ter discussie. En hij gaat ook rekening houden met de kosten van zo’n herziening voor de sector. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer. De wet bestaat sinds 1 januari 2007.

Directe aanleiding voor de verkenning is een advies van de Raad van State. Die merkte recent op dat de toegankelijkheid en overzichtelijkheid van de Wft in toenemende mate onder druk staat door ontwikkelingen op het terrein van het financieel recht sinds de totstandkoming van de Wft. Volgens de Raad moet bezien worden op welke wijze de Nederlandse financiële toezichtwetgeving het beste kan worden opgezet om deze ook beter toegesneden te laten zijn op Europese regels.

FinTech
Dijsselbloem: “Ik onderken het belang van een goed functionerend regelgevend kader voor de financiële sector en heb besloten tot een verkenning of, en op welke wijze de regelgeving voor de financiële markten toegankelijker en toekomstbestendiger kan worden gemaakt. Een brede inventarisatie van de problematiek rond de Wft zal bijdragen aan weloverwogen keuzen met betrekking tot een herziening van de Wft.” De minister wil daarbij ook rekening houden met financiële innovaties (FinTech) en andere toekomstige ontwikkelingen. Hij merkt op dat de aandacht primair gericht zal zijn op de inrichting en vormgeving van de financiële regelgeving. “De inrichting van het toezicht staat als zodanig niet ter discussie en er zal terughoudend worden omgegaan met beleidsmatige aanpassingen.”

Kosten
De minister wil ook rekening houden met de kosten. “Een voorgenomen ingreep in de financiële regelgeving zal, afhankelijk van de mate van ingrijpendheid, leiden tot een beslag op wetgevingscapaciteit en tot kosten voor de financiële sector als gevolg van een proces van aanpassing en overgang. Daarom zal de opportuniteit van een eventuele ingreep in de Wft tevens worden gewogen aan de hand van de te verwachten maatschappelijke kosten en baten.”

Het doel van de verkenning, waarin problemen en oplossingsrichtingen worden verzameld, is om in een contourennota de ondervonden problemen te schetsen en conclusies te trekken over een herziening. Om een goed inzicht te krijgen in de problematiek rond de Wft vinden gesprekken plaats met diverse stakeholders. Ook zullen de bevindingen openbaar worden geconsulteerd. De verwachting van de minister is dat de contourennota in definitieve vorm in de zomer van 2017 kan worden aangeboden aan beide Kamers.

Reageer op dit artikel