nieuws

Bureau D&O: ‘Kwaliteit kennistoets zal centraal staan bij execution-only claims’

Branche 1627

Bureau D&O: ‘Kwaliteit kennistoets zal centraal staan bij execution-only claims’

Volgens Bureau D&O onderschatten aanbieders en bemiddelaars het belang van de kennis- en ervaringstoets bij execution only. Directeur Jurjen Oosterbaan verwacht de komende jaren claims van consumenten die op basis van execution only een financieel product hebben afgesloten en er achter komen dat zij verkeerde keuzes hebben gemaakt. “Op dat moment zal de kwaliteit van de kennis – en ervaringstoets een belangrijke rol gaan spelen in procedures bij Kifid of de civiele rechter.”

Bij bemiddeling zonder advies van impactvolle financiële producten moet de financiële onderneming bij de klant een kennis- en ervaringstoets afnemen. Die is vormvrij, maar in het Bgfo staat wel dat de toets op vier onderdelen inzicht moet geven. Het gaat dan onder meer om de financiële producten waarmee de klant bekend is, de mate waarin de klant inzicht heeft in zijn eigen financiële situatie en de behoefte van de klant aan advies over het desbetreffende financiële product.

Gebreken
Bureau D&O constateert dat veel van deze kennis- en ervaringstoetsen, die overal op internet te vinden zijn, niet voldoen aan de wettelijke vereisen. “De vragen bevatten vaak onvoldoende diepgang om daadwerkelijk tot een afgewogen oordeel te komen of het voor de klant wel of niet verantwoord is om zonder advies het product aan te schaffen.”

Gevolgen
De civielrechtelijke gevolgen van zo’n onvoldoende kwalitatieve toets worden volgens Oosterbaan onderschat. “Met een redelijke mate van zekerheid valt immers te voorspellen, dat het in de komende jaren steeds vaker zal voorkomen, dat consumenten die op basis van execution only een financieel product hebben afgesloten, op enig moment tot de ontdekking zullen komen, dat zij bij het afsluiten één of meer voor hen verkeerde keuzen hebben gemaakt.Te voorspellen valt eveneens, dat deze klanten individueel of collectief zullen trachten hun schade te verhalen op degene die dit product heeft bemiddeld of verkocht.”

Kwaliteit
En op dat moment zal de kwaliteit van de kennis – en ervaringstoets een belangrijke rol gaan spelen in procedures bij Kifid of de civiele rechter. “De vraag die dan beantwoord zal moeten worden is, of de financiële onderneming op basis van de betreffende kennis- en ervaringstoets mocht aannemen, dat de betreffende klant zonder advies het betreffende financiële product kon aanschaffen. Hierbij zal het feit dat de klant aantoonbaar schade heeft als gevolg van een door hem gemaakte, verkeerde keuze al een aanwijzing zijn, dat deze kennis- en ervaringstoets onvoldoende was. Voorspelbaar is, dat aan de financiële onderneming in een aantal situaties de bewijsopdracht wordt gegeven om aan te tonen dat de gebruikte kennis- en ervaringstoets voor deze klant en voor dit financiële product voldoende was.”

Drempels
Oosterbaan vindt dat een sector die het klantbelang centraal stelt, oprecht zou moeten trachten om consumenten voor wie execution only ongeschikt is, deze faciliteit niet te bieden dan wel krachtig te ontraden. “De ervaring leert echter dat ondernemingen die op basis van execution only werken juist de focus hebben om de drempels voor consumenten om zelf een financieel product aan te schaffen, zo laag mogelijk te leggen. Daarbij speelt de wens naar nieuwe productie ook een belangrijke rol.”

Reageer op dit artikel