nieuws

VGZ verliest provisiegeschil als gevolg van onduidelijk SWO

Branche

VGZ verliest provisiegeschil als gevolg van onduidelijk SWO

Zorgverzekeraar VGZ heeft een provisiegeschil met Johanknegt Adviesgroep uit Bussum in hoger beroep verloren. De rechtbank Gelderland oordeelde in eerste instantie dat als een mantelcontract verhuist naar een nieuwe bemiddelaar, de ‘oude’ intermediair niet automatisch kan rekenen op provisie tot de vervaldatum van het collectieve contract. Daar denkt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden anders over. VGZ moet dus alsnog met het geld over de brug komen.

Het gaat in de zaak om Johanknegt Adviesgroep die als bemiddelaar bijdraagt aan het tot stand komen van een collectief zorgcontract tussen haar klant Oracle en VGZ. Dat mantelcontract heeft een looptijd van 3 jaar en gaat in per januari 2013. In de samenwerkingsovereenkomst (SWO) zijn afspraken over provisie opgenomen. In artikel 7 staat onder meer: ‘het intermediair ontvangt uitsluitend ter zake van de door hem verrichte bemiddeling provisie’. Per 13 november 2013 stapt Oracle met onmiddellijke ingang over naar Willis. Per 1 januari 2014 ontvangt Willis de provisie van VGZ. De ‘oude’ bemiddelaar heeft tot 1 januari 2014 provisie ontvangen.

Recht op provisie
Volgens Johanknegt bestaat er tot 1 januari 2016 recht op provisie nu het mantelcontract tussen VGZ en Oracle tot die datum loopt en de aanspraak op provisie gekoppeld is aan het bemiddelen bij het sluiten van een mantelcontract. VGZ denkt daar anders over: op grond van de SWO heeft de bemiddelaar recht op provisie voor de verleende bemiddeling en geldt een vaste (doorlopende) provisie per betalende verzekerde. De bemiddelaar heeft volgens VGZ geen provisie over 3 jaar ‘verdiend’ met het bemiddelen bij het afsluiten van het mantelcontract.

Zwaartepunt
De rechtbank is het met VGZ eens. De bemiddelaar gaat daarop in hoger beroep. Het Hof komt tot het oordeel dat artikel 7 van de SWO wel degelijk zo moet worden uitgelegd dat voor de bemiddelaar aanspraak op provisie bestaat voor de door haar verrichte bemiddeling ter zake het mantelcontract gedurende de looptijd van dat mantelcontract. Volgens het Hof heeft Johanknegt voldoende aannemelijk gemaakt dat het zwaartepunt van haar werkzaamheden lag in het totstandbrengen van het mantelcontract. Het Hof: “Vast staat dat die looptijd 3 jaar bedraagt en dat door VGZ en Oracle bewust is gekozen voor die langere looptijd, omdat die zowel gunstig was voor zowel VGZ als Oracle. In de samenwerkingsovereenkomst, noch in de bijlage is geregeld dat de provisie voor de bemiddelaar stopt bij tussentijdse opzegging door de klant.”

SWO
VGZ stelt dat de SWO uitsluitend ziet op het bemiddelen bij het sluiten, beheren en wijzigen van de op individuele basis afgesloten zorgverzekeringen en dus niet op het bijdragen aan de totstandkoming van de mantelovereenkomst. Het Hof: “Dit blijkt echter niet uit de tekst van de overeenkomst, die door VGZ is opgesteld. Als het de bedoeling was van VGZ dit zo overeen te komen als zij nu stelt, dan lag het op haar weg dit duidelijk te formuleren. Lacunes en onduidelijkheden in de door haar opgestelde samenwerkingsovereenkomst, waarover door een individuele bemiddelaar kennelijk niet of slechts in beperkte mate kon worden onderhandeld met VGZ, komen voor haar risico.”

Tienduizenden euro’s
Volgens het Hof moet artikel 7 van de samenwerkingsovereenkomst zo worden uitgelegd dat de bemiddelaar aanspraak op provisie heeft voor de door haar verrichte bemiddeling ter zake het mantelcontract en dus gedurende de looptijd van dat contract, tot 1 januari 2016. VGZ is gehouden om vanaf 1 januari 2014 de provisieverplichtingen na te komen.

Johanknegt Adviesgroep werd vertegenwoordigd door Robin van Beem van Van Beem de Jong Advocaten. Volgens Van Beem moet de verschuldigde provisie nog berekend worden, maar gaat het om een bedrag van tienduizenden euro’s. Dat Willis de ontvangen provisie weer terug moet betalen, lijkt hem niet aannemelijk. “Deze uitspraak betekent dubbel betalen voor VGZ.”

Reageer op dit artikel