nieuws

Examentraining (30): Wft Pensioenverzekeringen

Branche

Examentraining (30): Wft Pensioenverzekeringen

De Wft-examens doen al 1,5 jaar flink wat stof opwaaien in zowel de branche als in Den Haag. De examens vormen nog steeds een grote zorg voor adviseurs. Daarom biedt amweb samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. Dit is de laatste examentraining van het jaar. Vanaf januari bieden amweb en Hoffelijk Financieel maandelijks weer een examentraining aan. De eerste 29 examentrainingen staan hier. Deze week een casus met vragen uit de module Wft Pensioenverzekeringen.

Casus
Esther te Brake werkt met haar twee collega’s bij Branderije BV. Zij bekleedt de functie van filiaalmanager. Esther werkt parttime (80% van een volledige werkweek) en haar collega’s fulltime.

Branderije BV is verplicht aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Met ingang van 2015 biedt het pensioenfonds de aangesloten werkgevers de mogelijkheid van een nettopensioenregeling voor medewerkers met een pensioengevend inkomen boven € 100.000,- op jaarbasis. Werknemers kunnen op vrijwillige basis in de regeling participeren.

De nettopensioenregeling is een premieovereenkomst, waarbij de netto beschikbare premie wordt belegd in de door het fonds gekozen beleggingen. Het pensioenkapitaal wordt op het moment van overlijden, bij ontslag of op de pensioendatum omgezet in een (uitstelde) periodieke uitkering. De hoogte van deze uitkering wordt bepaald door de koopsomfactor die het pensioenfonds op dat moment hanteert. De hoogte van de koopsomfactor is bij overlijden van de deelnemer gericht op een aankoop van een direct ingaand levenslang partnerpensioen. Bij ontslag is de koopsomfactor gericht op een uitgesteld ouderdomspensioen, in combinatie met een partnerpensioen ter grootte van 70% van het ouderdomspensioen. Bij pensionering is de koopsomfactor gericht op een direct ingaand ouderdomspensioen, in combinatie met een partnerpensioen ter grootte van 70% van het ouderdomspensioen.

De volgende gegevens van Esther zijn bekend:
Leeftijd 45 jaar
Bruto maandloon € 7.100,- op basis van een dienstverband van 80%
Bruto jaarloon 12 x bruto maandloon + 8% vakantiegeld

De pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds bevat de volgende kenmerken:
Geïndexeerde middelloonregeling;
Maximum pensioengevend salaris € 100.000,- op fulltime basis (m.i.v. 1-1-2015);
AOW-franchise € 15.400,- op fulltime basis;
Pensioenrichtleeftijd is gesteld op de 67-jarige leeftijd van de deelnemer;
Opbouwpercentage ouderdomspensioen 1,77% per dienstjaar;
Partnerpensioen op kapitaalbasis ter grootte van 70% van het te bereiken ouderdomspensioen;
Doorsneepremie ter grootte van 23% van de pensioengrondslag, waarvan de werkgever 60% bijdraagt;
Werknemersbijdrage van de premie bedraagt 40%;
Nettopensioenregeling over de grondslag boven € 100.000,- salaris op fulltime basis;
4%-premiestaffel voor de nettopensioenregeling conform bijlage;
De kostenopslag voor administratiekosten voor uitvoering van de nettopensioenregeling bedraagt 5% van de nettopremie;
De opslag voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid bedraagt 3,75% van de nettopremie plus kosten.

Bijlagen:
Premiestaffel nettopensioenregeling met toelichting
Afdeling 5.3B Wet IB 2001 (nettopensioen)

Vraag 1
Esther wil deelnemen aan de nettopensioenregeling. Over welke grondslag kan Esther een nettopensioen opbouwen?

Kom je uit op een geheel bedrag? Vul dan twee nullen achter de komma in.
Kom je uit op een niet-geheel bedrag? Vul dan twee decimalen achter de komma in.

Antwoord:
€ …

Toetstermen:
1h.8 De kandidaat kan uitleggen wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn met betrekking tot pensioenopbouw bij bijzondere arbeidscontracten.
1h.14 De kandidaat kan de informatie die benodigd is voor het maken van een passend pensioenadvies omschrijven en completeren.
1i.10 De kandidaat kan de methoden uitleggen hoe bepaald wordt hoeveel binnen een pensioenregeling vrijwillig bijgespaard mag worden en kan in concrete gevallen de hoogte van het bedrag dat bijgespaard mag worden, berekenen.

Vraag 2
De werkgever is met Esther en haar twee collega’s overeengekomen dat het premievoordeel in de werkgeversbijdrage door verlaging van de pensioengrondslag naar maximaal € 100.000,- aan hen ter beschikking wordt gesteld als werkgeversbijdrage in de nettopensioenregeling.

Bereken de brutopremie voor de nettopensioenregeling van Esther op jaarbasis.

Kom je uit op een geheel bedrag? Vul dan twee nullen achter de komma in.
Kom je uit op een niet-geheel bedrag? Vul dan twee decimalen achter de komma in.

Antwoord:
€ …

Toetsterm:
1i.10 De kandidaat kan de methoden uitleggen hoe bepaald wordt hoeveel binnen een pensioenregeling vrijwillig bijgespaard mag worden en kan in concrete gevallen de hoogte van het bedrag dat bijgespaard mag worden, berekenen.

Vraag 3
De nettopensioenregeling moet voorzien in een periodieke uitkering bij overlijden of bij pensionering. Wat zijn de gevolgen indien het nettopensioenkapitaal toch wordt afgekocht?

a. De box 3-vrijstelling vervalt direct. Daarnaast wordt het genoten voordeel teruggenomen door in het jaar volgend op dat waarin de onregelmatige handeling heeft plaatsgevonden, een bepaald bedrag bij de rendementsgrondslag te tellen.
b. Het uitgekeerde bedrag blijft vrijgesteld in box 3. Nettopensioen is namelijk geen pensioen in de zin van de Pensioenwet. Hierdoor is het afkoopverbod van artikel 65 niet van toepassing en leidt de afkoop niet tot sanctionering.
c. De box 3-vrijstelling vervalt in het jaar volgend op de afkoop. Indien er nog geen tien jaar premies zijn betaald, kan de belastingplichtige een tegenbewijsregeling toepassen, waardoor de sanctie bij afkoop helemaal niet wordt toegepast.
d. De box 3-vrijstelling vervalt per direct. Daarnaast wordt in het jaar van afkoop tot de rendementsgrondslag een bedrag gerekend dat overeenkomt met tien maal de helft van het pensioenkapitaal op het moment van de afkoop.

Toetsterm:
3d.4 De kandidaat kan handelen in geval van gewijzigde omstandigheden tijdens het adviestraject. De kandidaat kan de gevolgen van wezenlijke wijzigingen tijdens het advies- en aanvraagtraject voor klant en aanbieder inschatten op consequenties en hiernaar op een juiste manier handelen.

Vraag 4
Esther heeft inmiddels enkele jaren deelgenomen aan de nettopensioenregeling bij haar werkgever. Nadat ze zeven jaar lang premie heeft betaald, besluit ze in 2022 om het nettopensioenkapitaal af te kopen, ondanks de eventuele negatieve consequenties die dit met zich meebrengt. Esther wil de fiscale gevolgen van de afkoop zo laag mogelijk houden en doet daarom een beroep op de tegenbewijsregeling van artikel 5.17e lid 3 Wet IB 2001.

In onderstaande tabel is de waarde van de aanspraak op 1 januari van de jaren 2016 t/m 2022 opgenomen. Hierin is rekening gehouden met een jaarlijks rendement op de aanspraak van 3,5%.

02_HF_Amweb_Casus_17_Pensioen_Tabel (1)

 

Stel dat Esther de tegenbewijsregeling toepast. In welk jaar zal dan welk bedrag bij haar rendementsgrondslag worden gerekend?

Houd hierbij geen rekening met belastingrente en vul zowel het jaartal als het bedrag in.

Kom je uit op een geheel bedrag? Vul dan twee nullen achter de komma in.
Kom je uit op een niet-geheel bedrag? Vul dan twee decimalen achter de komma in.

Antwoord:
In het jaar … zal een bedrag van € … bij haar rendementsgrondslag worden gerekend.

Toetsterm:
4a.4 De kandidaat kan de verschillende belangen in kaart brengen. De kandidaat brengt de belangen van de klant en de financiële instellingen bij de te maken keuzes duidelijk in kaart.

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

 

Reageer op dit artikel