nieuws

Miljoenenboete voor ABN Amro wegens slecht bijhouden klantdossiers

Branche

Miljoenenboete voor ABN Amro wegens slecht bijhouden klantdossiers

Toezichthouder AFM heeft deze week een bestuurlijke boete van 2 miljoen euro opgelegd aan ABN Amro Bank. De bank heeft aan MKB-ondernemers diensten met betrekking tot rentederivaten verleend, maar onvoldoende gegevens over die dienstverlening bijgehouden. Daardoor kan de AFM niet onderzoeken of er sprake was van advies of execution only en haar toezicht niet goed uitoefenen.

De AFM heeft in 2013 onderzoek gedaan naar de dienstverlening inzake rentederivaten door banken aan mkb-ondernemingen, die als niet professionele belegger waren gekwalificeerd. Bij ABN Amro heeft de AFM vijf cliëntdossiers opgevraagd. In vier daarvan heeft de bank onvoldoende gegevens bijgehouden over haar dienstverlening, wat een overtreding betekent van artikel 35, eerste lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). In dat artikel staat dat een beleggingsonderneming gegevens moet bijhouden over alle door haar verleende beleggingsdiensten om zo het toezicht op de naleving mogelijk te maken.

Indicaties voor advies
De AFM heeft vast kunnen stellen dat ABN bij het afsluiten van de rentederivaten niet uitsluitend voor eigen rekening heeft gehandeld, maar een beleggingsdienst aan de ondernemers heeft verleend. Verder heeft de AFM geconstateerd dat de bank de betrokken ondernemers ‘hoogstwaarschijnlijk’ ook heeft geadviseerd. “In de dossiers zijn daar meerdere indicaties voor aanwezig. De bank heeft echter onvoldoende gegevens bijgehouden, waardoor de AFM niet met zekerheid kan vaststellen dat de bank bij de feitelijke uitvoering van haar werkzaamheden in deze dossiers daadwerkelijk heeft geadviseerd over de rentederivaten”, aldus de toezichthouder. “Doordat de vastlegging door ABN Amro in de onderzochte rentederivatendossiers tekort is geschoten, is het onmogelijk voor de AFM om te beoordelen in hoeverre de wet- en regelgeving is nageleefd.

Exacte aard
Het is volgens de AFM noodzakelijk dat uit een dossier blijkt wat per transactie de exacte aard van de werkzaamheden is geweest. “Als beleggingsdiensten worden verleend (zoals het uitvoeren van orders voor rekening van de cliënt en adviseren) rust er een groot aantal zorgplichten op de beleggingsonderneming. Bij beleggingsactiviteiten (waarbij sprake is van twee gelijkwaardige partijen) rust een aanmerkelijk lagere zorgplicht op de beleggingsonderneming. Zeker bij banken, waar doorgaans verschillende diensten en activiteiten onder één dak plaatsvinden, is het belangrijk om onduidelijkheid over de aard van de werkzaamheden te voorkomen. Daardoor is ook duidelijk aan welke zorgplichten de bank moet voldoen.” De toezichthouder benadrukt dat niet alleen voor het toezicht vastlegging belangrijk is. “Ook voor de instelling en de klant is het van belang dat het dossier compleet is. Ook zij moeten kunnen reconstrueren hoe de werkzaamheden tot stand zijn gekomen.”

Herbeoordeling
Op aandringen van de AFM voeren banken een individuele herbeoordeling uit van alle uitstaande rentederivaten bij mkb-ondernemingen. Het gaat om de banken die betrokken waren bij het onderzoek van de AFM naar de dienstverlening op het gebied van rentederivaten aan mkb-ondernemingen uit 2013. Als klantdossiers onvolledig zijn, moeten gesprekken worden gevoerd met de betrokken cliënten. De klanten kunnen dan waar mogelijk relevante ontbrekende informatie aanvullen. De AFM zegt: “Een onvolledig dossier betekent niet meteen dat een klant schade heeft geleden, aangezien het rentederivaat een geschikt product kan zijn. Als er echter wel sprake is van schade voor de klant en de bank kan op basis van het dossier niet vaststellen of dat te wijten is aan de bank of de klant, dan verwacht de AFM dat een passende oplossing aan de klant wordt geboden.” De banken hebben toegezegd cliënten voor het einde van dit jaar waar nodig een passende oplossing aan te bieden. De AFM houdt toezicht op dit proces en op de uitkomsten daarvan.

Reageer op dit artikel