nieuws

Examentraining (22): Wft Inkomen

Branche

Examentraining (22): Wft Inkomen

De Wft-examens doen al 1,5 jaar flink wat stof opwaaien in zowel de branche als in Den Haag. De examens vormen nog steeds een grote zorg voor adviseurs. Daarom biedt amweb samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel de helpende hand door wekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. De eerste 21 examentrainingen staan hier. Deze week een casus met vragen uit de module Wft Inkomen.

Casus
Dierenartspraktijk Waldorf BV heeft vijf medewerkers in dienst. De eigenaar, de heer Waldorf, is al enige tijd op zoek naar een opvolger, maar de huidige medewerkers hebben niet de ambitie om de praktijk over te nemen. Onder de medewerkers bevindt zich een werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst van één jaar, die al geruime tijd met rugklachten ziek thuis zit. Binnenkort zal onderzoek worden gedaan naar de oorzaak van deze rugklachten.

De heer Waldorf heeft onlangs oud-medewerker Jesse Zalm benaderd om hem te polsen of hij interesse heeft in het overnemen van de praktijk. Jesse heeft hier wel oren naar. Jesse, zelf ook dierenarts, is grootaandeelhouder in ‘Dierenzorg BV’. Na een gesprek met de overige aandeelhouders, de accountant en een belastingadviseur, wil het bestuur van Dierenzorg BV de praktijk en de vijf medewerkers van Waldorf overnemen. Per 1 januari 2015 neemt Jesse de onderneming, inclusief alle medewerkers over.

Rob Kessels is een voormalig medewerker van dierenartspraktijk Waldorf. Rob had een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, maar heeft in de loop van 2012, na twee jaar ziekte, een WGA-uitkering heeft gekregen. Tijdens het bedrijfsonderzoek voor de overname komt de WGA-uitkering van Rob aan het licht. Dierenartspraktijk Waldorf is publiek verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Hetzelfde geldt voor Dierenzorg BV. Per 1 januari 2015 meldt de heer Waldorf Dierenartspraktijk Waldorf BV af als werkgever bij de Belastingdienst.

De volgende gegevens van Waldorf BV zijn bekend:

Aantal medewerkers in dienst:  5
Totale loonsom/premieloon: € 225.000,-
Premie Whk:

 • WGA-vast 0,45%
 • WGA-flex 0,23%
 • ZW-flex 0,37%

De volgende gegevens van Dierenzorg BV zijn bekend:

Aantal medewerkers in dienst: 15
Totale loonsom/premieloon: € 675.000,-
Premie Whk:

 • WGA-vast 0,38%
 • WGA-flex 0,18%
 • ZW-flex 0,28%

Bijlagen bij deze casus:

Vraag 1
Na enkele weken ontvangt de Dierenzorg BV een bericht van de Belastingdienst over de gedifferentieerde premie Whk. Welke wijziging zal hebben plaatsgevonden in het vaststellen van de premie voor de Werkhervattingskas?
a. De premie Whk daalt. De gedifferentieerde premie WGA-vast daalt, omdat het premieloon van voorheen dierenartspraktijk Waldorf BV wordt toegerekend aan Dierenzorg BV. Het premieloon is daardoor gestegen. In de categorie middelgrote werkgever weegt de premiecomponent grote werkgever Zwaarder dan de premiecomponent van de sector.
b. De premie Whk stijgt. De gedifferentieerde premie WGA-vast stijgt, omdat het premieloon van voorheen dierenartspraktijk Waldorf BV en de WGA-uitkering van Rob Kessels worden toegerekend aan Dierenzorg BV.
c. De premie Whk blijft gelijk. De gedifferentieerde premie WGA-vast blijft gelijk, omdat Dierenzorg BV een middelgrote werkgever blijft en de arbeidsongeschikte Rob Kessels niet meer in dienst was bij dierenartspraktijk Waldorf.

Toetstermen

 • 1c.2 De kandidaat kan de betekenis van een overgang van onderneming beschrijven, alsmede de uitzonderingsregel daarbij, en kan benoemen welke rechten en plichten er bij een overgang van de onderneming overgaan.
 • 1i.7: De kandidaat kan de inkomensvoorzieningen binnen de sociale wetgeving voor zelfstandigen (UWV, voortzetting ZW en WIA) opsommen.
 • 1i.12: De kandidaat kan de WGA-regeling binnen de Wet WIA uitleggen.
 • 1i.13: De kandidaat kan de regelgeving rond de keuze voor eigenrisicodragerschap (voor onder meer ZW, WIA en WW) uitleggen.

Vraag 2
Stel dat Dierenzorg BV eigenrisicodrager was geweest voor zowel het WGA-risico als het ZW-risico. Wie had dan zorg moeten dragen voor de betaling van de WGA-uitkering van Rob Kessels?
a. Dierenzorg BV. Door de bedrijfsfusie neemt Dierenzorg BV het WGA-risico over, omdat men ten tijde van de overname al eigenrisicodrager was.
b. Het UWV. Omdat Rob Kessels al een WGA-uitkering ontvangt voor de bedrijfsovername, blijft het UWV verantwoordelijk voor de uitkering.
c. Dierenzorg BV. Maar omdat Rob Kessels al een WGA-uitkering had voor de bedrijfsovername, kan Dierenzorg BV de uitkering deels verhalen op het UWV en de oude werkgever Waldorf BV.

Toetstermen

 • 1c.2 De kandidaat kan de betekenis van een overgang van onderneming beschrijven, alsmede de uitzonderingsregel daarbij, en kan benoemen welke rechten en plichten er bij een overgang van de onderneming overgaan.
 • 1i.12: De kandidaat kan de WGA-regeling binnen de Wet WIA uitleggen.
 • 1i.13: De kandidaat kan de regelgeving rond de keuze voor eigenrisicodragerschap (voor onder meer ZW, WIA en WW) uitleggen.
 • 1i.14:De kandidaat kan de wettelijke bepalingen inzake de overstap van UWV naar eigenrisicodragerschap en vice versa benoemen.

Vraag 3
In de inleiding van deze casus is gesteld dat zowel Waldorf BV als de BV ‘Dierenzorg’ publiek verzekerd is voor het WGA- en ZW-risico. Indien de BV per 1 januari 2015 de onderneming van Waldorf overneemt, wie draagt dan het eventuele loondoorbetalingsrisico en/of ZW-risico van de medewerker met een tijdelijke arbeidsovereenkomst die ziek thuis is?
a. De loondoorbetalingsverplichting blijft bij Waldorf BV, omdat de werknemer al voor de overname ziek is. Na afloop van de arbeidsovereenkomst gaat het betalingsrisico van de ZW-uitkering over op het UWV.
b. Door de overgang van de onderneming neemt het UWV het loondoorbetalingsrisico over van Waldorf BV. Indien de werknemer aanspraak maakt op een ZW-uitkering, betaalt het UWV ook deze uitkering.
c. Dierenzorg BV neemt de loondoorbetalingsverplichting over tot het einde van de arbeidsovereenkomst. Daarna gaat het betalingsrisico van de ZW-uitkering over op het UWV.

Toetstermen

 • 1c.2 De kandidaat kan de betekenis van een overgang van onderneming beschrijven, alsmede de uitzonderingsregel daarbij, en kan benoemen welke rechten en plichten er bij een overgang van de onderneming overgaan.
 • 1i.8: De kandidaat kan de wettelijke regelingen rond de loondoorbetaling bij verzuim als gevolg van ziekte beschrijven.

Vraag 4
Voor het maken van deze casus heeft u bijgaande polisvoorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig. Tijdens het gesprek dat u met Jesse Zalm heeft, blijkt dat Jesse zijn arbeidsongeschiktheidsrisico helemaal niet afgedekt heeft. Nu zijn onderneming een behoorlijke omvang heeft, vindt hij toch wel van groot belang om zijn arbeidsongeschiktheidsrisico te verzekeren. Jesse is DGA (100%) en u heeft de volgende gegevens geïnventariseerd:

Belastbaar inkomen in 2014 € 75.000,-

De resultatenrekening van Dierenzorg B.V. laat de volgende de volgende resultaten zien:

Tabel Hoffelijk
Wat is het verzekerd bedrag dat Jesse maximaal kan verzekeren voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering? U mag ervan uitgaan dat het belastbaar inkomen van Jesse over de afgelopen drie jaar ongewijzigd is gebleven.

€ ………………

Toetsterm

 • 3a.1 Het klantprofiel inventariseren. Gebruik maken van de juiste bronnen zoals IB- aangiftes, enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen.

Vraag 5
In het gesprek dat u met Jesse heeft gehad zijn onder andere de volgende wensen en doelstellingen naar voren gekomen:

 • Verzekeren op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid;
 • Jesse heeft 80% van zijn inkomen nodig om zijn levensstandaard op peil te houden;
 • Wachttijd in geval van arbeidsongeschiktheid zo kort mogelijk (maximaal vier weken).

U voert uw marktonderzoek uit en kunt drie partijen aanbieden die qua voorwaarden en premie redelijk met elkaar overeenkomen. De verschillen zitten in details, die u aan Jesse zult uitleggen tijdens het vervolggesprek. Ter voorbereiding van dit gesprek stuurt u Jesse de offertes alvast toe. Kort voordat u het gesprek met Jesse heeft, belt hij u lichtelijk verontwaardigd op en zegt dat hij een aanbieding heeft gekregen die € 70,- per maand goedkoper is. Jesse geeft aan dat hij niet van plan is om meer te betalen dan de premie die hij volgens deze aanbieding verschuldigd is

Wat is uw professionele reactie richting Jesse?

A: “Het is helaas niet mogelijk om arbeidsongeschiktheid met in achtneming van jouw wensen te verzekeren tegen de premie die je wenst te betalen.”
B: “Als je elders goedkoper kunt verzekeren, zou ik dat voordeel pakken, dat de voorwaarden minder uitgebreid zijn, zal in jouw situatie niet zo’n probleem zijn!”
C: “Natuurlijk is het aantrekkelijk om een lagere premie te betalen, bedenk echter wel dat er wellicht beperkingen in de voorwaarden zijn. Zullen we samen eens kijken wat de mogelijke gevolgen van deze beperking in de voorwaarden voor jou kunnen betekenen?”

Toetsterm

 • 4b.4 Eventuele dilemma’s op het gebied van integer handelen signaleren.- De klant wil zijn risico op arbeidsongeschiktheid alleen verzekeren op basis van een vooraf vastgesteld budget.

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

Reageer op dit artikel