nieuws

Kabel- en leidingschade: aanbevelingen naar aanleiding van ‘Diemen’

Branche

Kabel- en leidingschade: aanbevelingen naar aanleiding van ‘Diemen’

Op 4 september 2014 werd er bij grondroerende werkzaamheden schade toegebracht aan een huisaansluiting van een gasleiding. Als gevolg van deze schade heeft er in het flatgebouw De Beukenhorst te Diemen een explosie plaatsgevonden. Deze kwestie heeft de vraag of huisaansluitingen onder de werking van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) des te actueler gemaakt.

Als gevolg van de gasexplosie is er een rapport uitgebracht door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (de Raad) genaamd: ‘Gevaren van gasleidingen bij graven; Lessen van de gasexplosie in Diemen’. Hierin worden aanbevelingen gedaan aan de markt om graafschades te voorkomen. De minister van Economische Zaken (EZ) is gevraagd om een spoedige reactie op het rapport. Op 22 juni jl. heeft minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer een reactie gegeven die op hoofdlijnen zal worden besproken.

De huisaansluiting
In Diemen is er schade toegebracht aan een huisaansluiting van een gasleiding. Als gevolg van deze schade is er op enig moment een explosie ontstaan. De desbetreffende huisaansluiting stond niet op de Klic-tekeningen ingetekend. Wij schreven al eerder over het feit dat tot op heden huisaansluitingen niet onder de werking van de WION vallen en zodoende niet hoeven te worden ingetekend.

Zoals wij ook al eerder schreven blijkt uit de rapportage van het Kabel en Leiding Overleg (KLO) dat, op basis van door 11 grote netbeheerders verstrekte informatie, 50% van de graafschades wordt veroorzaakt aan huisaansluitingen. Deze bevindingen alsmede de recente ontwikkelingen in Diemen hebben de minister ertoe bewogen om de WION met betrekking tot huisaansluitingen op onderdelen te wijzigen. De minister heeft in zijn brief aan de Tweede Kamer, met verwijzing naar de aanbevelingen van de Raad, een en ander toegelicht. De belangrijkste opmerkingen en aanbevelingen zullen hierna puntsgewijs worden genoemd.

De brief en de opmerkingen/aanbevelingen

  • De huisaansluitingen voor gasleidingen moeten zo snel mogelijk onder de WION komen te vallen;
  • Netbeheerders worden opgeroepen om de leidingadministratie voor huisaansluitingen te digitaliseren;
  • Brancheorganisaties dienen onder haar leden betere bekendheid te geven aan de richtlijn ‘Zorgvuldig graafproces’. Deze richtlijn dient leidend te zijn;
  • Netbeheer Nederland en de netbeheerders van het gasnet dienen aandacht te besteden aan de competentie van de (huidige) storingsdiensten;
  • Gezien het aantal schades aan gasleidingen en de ernstige impact die dit kan hebben, wil de minister de termijn waarbinnen huisaansluitingen onder de WION moeten vallen verkorten. Er werd tot op heden gesproken over een overgangstermijn 8 jaar;
  • Het is aan de netbeheerders om de huisaansluitingen zo snel mogelijk te vectoriseren, zodat deze gegevens voor een grondroerder digitaal beschikbaar zijn;
  • Als er tijdens graafwerkzaamheden een onbekende kabel of leiding wordt aangetroffen, zouden de werkzaamheden moeten worden gestopt tot er meer bekend is over de identiteit van de onbekende kabel of leiding.

Conclusie
De aanbevelingen van de minister hebben in eerste oogopslag betrekking op huisaansluitingen voor gasleidingen. Het is nog onduidelijk of de aanbevelingen, en zodoende in de toekomst ook de aanpassingen van de WION, voor alle type huisaansluitingen (zullen gaan) gelden. Deze wijzigingen ten opzichte van de huidige bepalingen uit de WION zullen gevolgen hebben voor alle partijen. Met het oog op preventie van graafschade is het goed om huisaansluitingen onder de werking van de WION te brengen. Hierdoor zal het naar verwachting minder vaak voorkomen dat een grondroerder een onbekende kabel of leiding in de grond aantreft (alhoewel een grondroerder kan en moet verwachten dat gebouwen huisaansluitingen hebben die in de regel onder de stoep naar de voordeur lopen). Voor netbeheerders zal de wijziging tweeledig zijn. Aan de ene kant verwachten partijen dat er minder schade aan de kabels en leidingen van de netbeheerder zal worden toegebracht nu de grondroerder bekend is met de ligging van de (nieuwe) huisaansluitingen. Aan de andere kant zal de wijziging een administratieve last inhouden. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten.

Door Sebastiaan van de Kant en Peter van Huizen

Reageer op dit artikel