nieuws

‘Verzekeraars lopen als makke schapen achter AFM aan’

Branche

De AFM kan op basis van de regelgeving verzekeraars niet dwingen om woekerpolisproblemen op te lossen, maar toch lopen verzekeraars als ‘makke schapen’ achter de toezichthouder aan, schrijft prof. mr. Hans Borgesius in Het Verzekerings-Archief. 

‘Verzekeraars lopen als makke schapen achter AFM aan’

Borgesius vermoedt dat dit gebeurt door druk van de publieke opinie, die volgens hem deels wordt geregisseerd door de AFM. De hoofdredacteur van Verzekerings-Archief reageert in zijn hoofdredactioneel op het publiceren van de rapportage over de nazorg bij beleggingsverzekeringen in oktober: “Verzekeraars onderschrijven niet alleen deze actie van de AFM, maar zijn ook akkoord gegaan met publicatie van hun namen en zelfs met het voornemen van de AFM om een tuchtzaak aanhangig te maken tegen die verzekeraars die duidelijk achterblijven en de gestelde targets niet halen, met publicatie van de klacht.”

Spanning
Borgesius constateert dat deze situatie spanning creëert tussen de plicht van nazorg en de wils- en contractsvrijheid van de verzekeraar. “De verplichting tot nazorg is in dit geval beperkt tot het geven van inlichtingen op een aantal punten in het geval van polisaanhangsels of wijziging van toepasselijk recht. Maar nu gaat de AFM een stapje verder en treedt in de vrijheid van marktpartijen om – binnen de grenzen van de wet – zelf te bepalen of zij willen (her)onderhandelen en contracteren.”

Wettelijke grondslag
Volgens Borgesius komt de toezichthouder hier op een gebied waar het geen wettelijke grondslag heeft. “Door verzekeraars en assurantietussenpersonen tot actie te dwingen en te sturen in de richting van een advies gedurende de looptijd van de polis meet de AFM zich een rol aan zonder wettelijke grondslag. Zodra verzekeraars, aan die druk gevolg gevend, hun verzekerden – ongevraagd en onverplicht – benaderen met goede bedoelingen, herleeft de bevoegdheid van de AFM om het adviesgedrag van verzekeraars en tussenpersonen in dit afgedwongen vervolgtraject te toetsen aan de desbetreffende regels krachtens de Wft. In de tussenliggende fase wordt door het aldus onder druk zetten van de verzekeraars de wet overtreden, hoe sympathiek ook het doel. Het middel is hier echter erger dan de kwaal: men zal zich wel tienmaal bedenken alvorens de eigen toezichthouder tegen zich in het harnas te jagen door het starten van een gerechtelijke procedure.”

Reageer op dit artikel