nieuws

Brancheorganisaties uiten zorg over Wft-examens richting Tweede Kamer

Branche

Brancheorganisaties uiten zorg over Wft-examens richting Tweede Kamer

De brancheorganisaties achter het examenloket (Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFd) hebben hun zorgpunten en verbetervoorstellen voor de Wft-examinering naar de Tweede Kamer gestuurd. De organisaties reageren hiermee op de brief die minister Dijsselbloem eerder deze maand stuurde.

In de reacties hebben de partijen de eerste conclusies uit het examenloket verwerkt die de zorgpunten benadrukken. De kwaliteit van de examinering staat ter discussie, schrijven de partijen: “Het is zorgwekkend dat de slagingspercentages absurd laag blijven. Veel te veel adviseurs zakken soms meerdere malen, ondanks behaalde diploma’s, jarenlange ervaring en goed onderhouden PE. De instroom van direct inzetbare MBO’ers en HBO’ers komt onder druk te staan, doordat het Wft-examen een blokkade voor afstuderen is. Natuurlijk stelt de minister dat hij niet poogt om het aantal adviseurs te verminderen, maar als de situatie niet verbetert is dit straks wel het effect.”

Vier keer gezakt
Ter illustratie voegen de partijen een voorbeeld toe uit het examenloket: “Deze ervaren hypotheekadviseur is net voor de vierde keer gezakt voor het PEplus-examen hypothecair krediet. Ondanks intussen dagenlange trainingen en andere voorbereidingen. Het struikelblok is de manier waarop over adviesvaardigheden wordt getoetst. Gelukkig kun je snel beter worden in omgaan met examenvragen, en het lukt bijna in de derde poging: 67,6%. Helaas 0,4% te weinig om te slagen. In de vierde poging scoren de adviesvaardigheden wel ruim hoog genoeg, maar net die keer scoort kennis en inzicht onvoldoende. Eerder scoort ze daar 100%, respectievelijk 71% en nogmaals 71% op, maar dat telt niet meer. Als je de beste resultaten op de onderdelen kennis, professioneel gedrag en vaardigheden bij elkaar optelt was deze adviseur de 2e keer al gewoon geslaagd. Wij hebben vanmiddag dan ook direct voorgesteld aan de Tweede Kamer bij herexamens het beste deelresultaat te laten tellen. Dat is een goede, logische en volkomen terechte maatregel om de noodzakelijke en rechtvaardige stijging in de slagingspercentages te realiseren”

Negen verbeteringen
Als suggestie hebben de brancheorganisaties negen verbeteringen aangedragen voor de Wft-examinering. Het gaat om de volgende punten:

  • Met terugwerkende kracht aanpassen van de cesuur van 68% naar 55%, zoals in de examenpraktijk gebruikelijk is;
  • Verlengen van de overgangstermijn tot en met 31-12-2016 om aan de nieuwe vakbekwaamheidsregels te voldoen;
  • Verbeteren van de kwaliteit van de examenvragen. Vragen moeten o.a. ondubbelzinnig zijn, duidelijk zijn, alle essentiële gegevens bevatten voor een goede beantwoording, een duidelijk doel dienen, volledig aansluiten bij de dagelijkse adviespraktijk, functioneel zijn qua lengte en duidelijk zijn in antwoordmogelijkheden;
  • Uitsluitend actualiteiten toetsen die vallen binnen het tijdsbestek van het laatste jaar. Geen oude kennis toetsen gebaseerd op bedrijfsregelingen en wetgeving die nog van belang is voor de adviespraktijk;
  • Aanpassen van de regelgeving voor vakbekwaamheid voor MBO- en HBO-ers en nieuwe toetreders tot de markt. Voor hen een overgangstermijn om binnen 2 jaar het onderdeel adviesvaardigheden via een examen te behalen. Tijdens de studie worden de onderdelen kennis en professioneel gedrag geëxamineerd voor een Wft-deeldiploma, op grond waarvan gedurende een periode van 2 jaar onder het bedrijfsvoeringsmodel adviezen aan klanten mogen worden gegeven;
  • Het realiseren van een klachtenregeling over de inhoud en kwaliteit van examenvragen;
  • Geen verhoging meer van de leges voor een initieel Wft-examen of PEplusexamen en een verlaging van de kosten voor de inwisseling van het oude diploma en de bijbehorende certificaten;
  • Afgeven van een geldig certificaat voor het behaalde diploma binnen een termijn van 2 weken;
  • Bij herexamens het beste deelresultaat te laten tellen (zoals in het voorbeeld beschreven).
Reageer op dit artikel