nieuws

Dijsselbloem over Wft-examinering: ‘Lat ligt bewust niet te laag’

Branche

Dijsselbloem over Wft-examinering: ‘Lat ligt bewust niet te laag’

Minister Dijsselbloem is ‘niet ontevreden’ over de eerste vier en halve maand van centrale examinering. “De lat ligt bewust niet te laag.” Wel laat hij weten dat alle vragen over professioneel gedrag en vaardigheden en competenties opnieuw zijn of worden beoordeeld en waar nodig bijgesteld.

“Uiteraard is het mij niet ontgaan dat de slagingspercentages aan de lage kant zijn. Het is echter, gelet op de kleine aantallen examens, prematuur hieruit conclusies te trekken aangaande het functioneren van het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk, de wijze van examinering of de voorbereiding van kandidaten.” Dat schrijft de minister van Financiën in een brief van zeven kantjes aan de Tweede Kamer. Dijsselbloem wijst er op dat de slagingspercentages een stijgende lijn vertonen. “Het gemiddelde slagingspercentage van alle initiële examens over de gehele periode bedraagt 28,0%. In de maand mei lag dat op 35,7%.”

Kwaliteit examenbank
Dijsselbloem laat weten dat de kwaliteit van de Centrale Examenbank verder wordt verbeterd. Hij geeft aan, zoals het CDFD ook al eerder meldde, dat 75 vragen naar aanleiding van klachten opnieuw zijn beoordeeld. De helft daarvan is toen aangepast of verwijderd. Maar er gebeurt meer op het terrein van kwaliteit, schrijft Dijsselbloem.
Alle vragen over professioneel gedrag zijn opnieuw beoordeeld en waar nodig verbeterd of beter aangesloten op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar, aldus de minister. “Ook alle vragen over vaardigheden en competenties worden opnieuw beoordeeld op basis van de opgedane ervaringen en expertise en waar nodig bijgesteld.”
Daarnaast heeft het CDFD aangescherpte richtlijnen voor de externe itemauteurs opgesteld waaraan de vragen moeten voldoen, zijn de itemauteurs en controleurs extra getraind en zal het CDFD oefenvragen en richtlijnen beschikbaar stellen.

MBO en HBO
Dijsselbloem meldt verder dat MBO- en HBO studenten nadrukkelijk onder het gemiddelde scoren. Hun slagingspercentages liggen op respectievelijk 9% en 7%. Dijsselbloem: “Ik stel niet verplicht dat een onderwijsinstelling alleen een diploma mag afgeven als een student bepaalde Wft-diploma’s heeft gehaald. Wanneer instellingen toch een koppeling maken tussen schooldiploma en Wft-examens, is dat hun eigen keuze.” Een tijdelijke oplossing kan volgens hem zijn dat MBO- en HBO-instellingen deze koppeling facultatief maken.

Cesuur
De cesuur (zak/slaaggrens) van de Wft-examens ligt op 70%, zegt Dijsselbloem. De grens ligt bewust niet op 55% omdat er rekening wordt gehouden met de kans dat een kandidaat punten verdient door correct te gokken. “Door een aantal critici is aangedrongen op een lagere cesuur om zo hogere slagingspercentages te bereiken. Hoewel ik deze wens begrijp, merk ik op dat hoge slagingspercentages geen doel op zich zijn, maar de resultante moeten zijn van een groot aandeel goed gekwalificeerde examinandi. Doel van examinering is te bereiken dat consumenten adequate adviezen ontvangen van vakbekwame financieel adviseurs. De lat ligt dus bewust niet te laag.”

Uitslag
Dijsselbloem begrijpt de kritiek op de termijn van zes tot acht weken die nodig is om een definitieve uitslag vast te stellen. Hij streeft naar een simpeler procedure met een definitieve examenuitslag binnen 48 uur. “Ik acht dat werkbaar omdat de ervaringen tot nu toe leren dat de correcties die DUO en CDFD aanbrengen voor slechts 2% van de gezakte examinandi het gevolg had dat ze alsnog waren geslaagd.”

Conclusie
Naar mijn oordeel zijn we met het nieuwe vakbekwaamheidsgebouw en de centrale examinering op de goede weg, concludeert de minister. “De betrokken ketenpartners stellen alles in het werk om de centrale examinering continu te verbeteren. Van de overheid mag worden verwacht dat de kwaliteit van de centrale examens goed is geborgd. Tegelijkertijd mag van opleiders en examinandi verwacht worden dat zij eveneens een stevige inspanning leveren om zich voor te bereiden op de eisen van de nieuwe Wft-examens. Ik ben me bewust van de impact die de nieuwe eisen op de sector kunnen hebben. De nieuwe examens zijn naar mijn overtuiging echter van groot belang voor het borgen van de kwaliteit van de vakbekwaamheid. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan zowel de consumentenbescherming als de gezondheid van de sector op de langere termijn.”

Reageer op dit artikel