nieuws

‘Verrichtingentarief volmachten complex, duur en onnodig’

Branche

Adviesbureau KPMG meent dat de invoering van een verrichtingentarief voor volmachten op basis van activiteiten weliswaar niet onmogelijk is, maar dat de ontwikkeling, de invoering en het beheer van zo’n activiteitentarief kostenverhogend, complex en ingrijpend is en bovendien niet nodig: “Het huidige waardegerelateerde beloningsmodel geeft geen bedrijfseconomische aanleiding om tot een nieuwe vorm van beloning over te gaan en kan passend worden ingericht”, aldus de onderzoekers.

‘Verrichtingentarief volmachten complex, duur en onnodig’

KPMG onderzocht -in opdracht van de NVGA- de mogelijkheden en de impact van de invoering van een verrichtingentarief voor volmachtkantoren, met een vergoeding per activiteit. Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zou zo’n activiteitentarief goed aansluiten op de kern van de norm voor een passende volmachtbeloning en in de plaats moeten komen van het huidige waardegerelateerde beloningsmodel. De onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat een activiteitentarief inderdaad inzicht geeft in de activiteiten en de kosten van het volmachtbedrijf en bijdraagt aan transparantie richting polishouder, verzekeraar en toezichthouder en daarnaast voorsorteert op toekomstige ontwikkelingen zoals netto tarifering.
Nadelen
Er kleven echter ook veel nadelen aan volgens de onderzoekers: “Zo zal een activiteitentarief leiden tot een grotere administratieve last, een toenemende volatiliteit in de geldstromen en een veranderende liquiditeitspositie van de volmacht. Onderliggende compensatie van kosten tussen de verschillende productsoorten zal niet meer mogelijk zijn. Extra investeringen die gedaan moeten worden, zullen wellicht niet opwegen tegen de inzichten die ermee worden verkregen. Historische investeringen die niet zijn geactiveerd, zullen niet worden opgenomen in de kostentoerekening. Om additionele activiteiten correct te kunnen toerekenen aan de individuele volmachtgever (of bemiddelaar) moeten geaccordeerde businesscases worden gemaakt. De controle-activiteiten door de accountant zullen mogelijk worden uitgebreid, wat een kostenverhogend effect kan hebben en de portefeuille zal geschoond moeten worden, omdat voor een zuivere beloning het zuivere aantal actieve productsoorten nodig is.”
Meer onderzoek
Volgens KPMG is een meer diepgaand onderzoek nodig om de totale impact van de invoering van een activiteitentarief te analyseren. “Ook dient nader onderzocht te worden welke voordelen er zijn, anders dan het voldoen aan de striktere normen van de toezichthouder. Indien wordt voldaan aan de vereisten van de AFM, kan een waardegerelateerd model als ‘passend’ worden aangemerkt. Naar onze mening kan ook een rendementsbeloning onder strikte normen passend zijn. Er dient duidelijk te worden gedefinieerd tot welk niveau de toets op passendheid door de AFM en individuele verzekeraars zich uitstrekt. Voor een goede vergelijking dienen zowel volmachten als verzekeraars openheid te verschaffen over hun kostenstructuur.”
De NVGA is naar aanleiding van het rapport inmiddels ‘in constructief overleg’ met de AFM over de fundamentele uitgangspunten in het beloningsdossier.

Reageer op dit artikel