nieuws

Raad van State tegen algemene zorgplicht

Branche

De Raad van State is niet overtuigd van nut en noodzaak van de invoering van een algemene wettelijke zorgplicht voor financiële dienstverleners, zo schrijft het adviesorgaan in een brief aan de regering over de Wijzigingswet financiële markten.

Raad van State tegen algemene zorgplicht

Minister Dijsselbloem motiveert de invoering van de zorgplicht onder meer door te wijzen op de complexiteit van veel producten en de snelle ontwikkelingen in de financiële sector. “De afdeling concludeert dat aan de noodzaak voor bescherming van de afnemers van financiële diensten door de bovengenoemde brede bijzondere zorgplicht in het civiele recht al is tegemoetgekomen”, aldus het advies van de Raad van State. “Financiëledienstverleners hebben nu reeds een bijzondere zorgplicht jegens hun klanten.”
Een publiekrechtelijke zorgplicht maakt aanvullende handhaving door de AFM mogelijk, stelt de minister. De Raad van State betwijfelt de toegevoegde waarde daarvan: “De bestaande bevoegdheden van de AFM bieden in het algemeen voldoende mogelijkheden om in te grijpen als financiëledienstverleners bij het aanbieden van hubn producten (dreigen te) handelen in strijd met hun civielrechtelijke zorgplicht.” Bovendien zal een benadeelde consument ook in het nieuwe model nog steeds via de rechter een schadevergoeding moeten afdwingen, aldus de Raad van State.
Ander bezwaar van het adviesorgaan is dat de zorgplicht een zeer ruim bereik heeft: “De financiëledienstverlener lijkt ervoor verantwoordelijk te worden dat de consument uiteindelijk een passende beslissing neemt. De afdeling is er niet van overtuigd dat een dergelijke verdeling van verantwoordelijkheid tussen de financiëledienstverlener en de consument recht doet aan de eigen verantwoordelijkheid van de consument.” De Raad van State acht het mogelijk dat het verantwoordelijkheidsbesef van de consument erdoor zal verminderen.
Lees hier het advies van de Raad van State

Reageer op dit artikel