nieuws

AFM: aanbieder niet verantwoordelijk voor individueel advies

Branche

De AFM heeft in een brief aan het Verbond van Verzekeraars verduidelijkt wat een verzekeraar of bank al dan niet over samenwerkende partijen moet melden bij de toezichthouder. Het gaat om “alle signalen van wettelijke normovertredingen door samenwerkende adviseurs/bemiddelaars en gevolmachtigde agenten”. Het Verbond is tevreden met de uitleg en met name over de bevestiging dat verzekeraars vrij zijn om te kiezen met wie zij zaken doen en niet verantwoordelijk zijn voor een individueel advies van een financieel adviseur.

AFM: aanbieder niet verantwoordelijk voor individueel advies

 Overtredingen van vergunningsvoorwaarden moeten direct worden gemeld, zoals het wegvallen van de vakbekwaamheid in een onderneming of een ernstige fraudezaak. “Andere mogelijke Wft-overtredingen moeten gemeld worden wanneer de vermoedens een structureel karakter beginnen te krijgen. Een vermoeden van een eenmalig incident hoeft niet direct gemeld te worden, tenzij het vermoeden een zeer ernstig incident betreft. Zodra het vermoeden ontstaat dat het om meer dan een incident gaat, is een melding aan de orde.”
Aanbieders hoeven niet actief te onderzoeken of bij samenwerkende partijen de Wft wordt nageleefd; de meldplicht geldt alleen voor signalen uit de ‘normale bedrijfsvoering’. “Een richtsnoer kan zijn dat de meldingswaardige situaties, zoals vermoedens van structurele overtredingen, in de dagelijkse werkzaamheden op kunnen komen.”
Hoewel de AFM het positief vindt als aanbieders hun verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van dienstverlening in de keten, moeten zij terughoudend zijn met het stellen van eisen: “Naar de mening van AFM is het niet in de geest van het zuivere marktmodel dat aanbieders verplichtingen opleggen aan financiële dienstverleners die hun vrijheid om in het belang van de klant te handelen onnodig inperkt of die tot een onredelijke lastenverzwaring (in tijd of geld) leiden. Eventuele kwaliteitseisen vanuit de aanbieder moeten er in de eerste plaats op zijn gericht om evidente misstanden te voorkomen.”
Verzekeraars zijn in elk geval niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van een individueel advies, stelt de AFM. Maar: “Als er sprake is van een eerdergenoemde situatie waarbij een individuele dienstverlener structureel onzorgvuldig handelt of niet-passend adviseert, en vermoedens hieromtrent kunnen als gevolg van een normale bedrijfsvoering naar boven komen, bestaat er we! een verantwoordelijkheid aan de kant van de verzekeraar.”
Verbond tevreden
Het Verbond van Verzekeraars is tevreden met de verduidelijking van de AFM en dan met name over de bevestiging dat verzekeraars vrij zijn om te bepalen met wie zij wel of niet zaken willen doen. “Het beschikken over een Wft-vergunning is dus niet bepalend. Vrije marktwerking is een van de uitgangspunten in de visie van het Verbond op distributie. In deze visie is de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van intermediairs met wie wordt samengewerkt een bovenwettelijke afweging. De AFM onderschrijft dit.” Het Verbond is tevens blij met de bevestiging van het standpunt dat  verzekeraars niet verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het individuele advies. “Dit is naar onze mening geheel in lijn met de  rolontvlechting in het kader van het zuivere marktmodel/provisieverbod, waarbij verzekeraars en intermediairs onafhankelijk van elkaar opereren.”
Lees hier de brief van de AFM

Reageer op dit artikel