nieuws

2013: verdiensten van de financieel adviseur

Branche

Op 1 januari was het zo ver. Het provisieverbod werd van kracht. Qua regelgeving (nog) beperkt tot bepaalde producten en voor zover de ‘eerbiedigende werking’ niet van toepassing is. Een enorme omslag voor de branche die tot nu toe qua verdiensten niet anders gewend was in ‘provisie’ te denken. Tot 2002 zelfs de enige, verplicht voorgeschreven, vorm van omzet.

 
Ondernemers onder het intermediair hebben zich vroegtijdig voorbereid. Maar de materie is zo branchevreemd dat velen er (erg) veel moeite hebben. Met het berekenen van hun tarief, het vaststellen van het dienstpakket, het vooraf hierover met de klant afspraken maken en het aanpassen van de organisatie op de nieuwe werkwijze. Om er maar een paar te noemen. 
Deze ervaring hebben wij in de afgelopen jaren bij diverse klanten opgedaan. Ook in de samenwerking van heathfield bestuursadviseurs met Avéro Achmea binnen het ondernemersprogramma Voorzie. Ruim twee jaar geleden zijn de eerste intermediairs binnen dit programma gestart met de voorbereiding op het (toen nog verwachte) nieuwe beloningsmodel. Met het doorlopen van de juiste stappen zijn veel deelnemers in staat gebleken de omslag op een gefundeerde wijze te maken. Met een toekomstbestendig tarief, gebaseerd op harde feiten van ondermeer tijdsbesteding en de benodigde mate van deskundigheid per activiteit.

In de praktijk hanteren echter veel marktpartijen helaas het systeem van ‘terugrekenen’. De (provisie)omzet van voorheen wordt gedeeld door het aantal klanten en vervolgens omgerekend per maand om het tarief van het ‘serviceabonnement’ vast te stellen. Begrijpelijk vanuit het vroegere solidariteitsmechanisme. En de wens tot een continue (en voorspelbare) geldstroom ter dekking van de lasten. Maar dat is nu juist een van deze zaken die de (Europese) wetgever wenst te veranderen. Dit model is dan ook niet toekomstbestendig en dient slechts als ‘tijdelijk overgangsmodel’.

Het jaar was dan ook nog maar 14 dagen oud en deze methodiek werd al direct in Tros Radar aan de kaak gesteld. Met een circulaire van de AFM tot gevolg. En een standaardbrief voor de consument om het aangeboden serviceabonnement eenvoudig te kunnen weigeren.
De financieel adviseur van de toekomst ontkomt niet aan een kritische analyse van het huidige bedrijfsmodel en het nemen van ingrijpende maatregelen. Een andere manier van werken en denken. Noodzakelijk, zeker als ook de schadeprovisie door de marktwerking gaat sneuvelen.

Reageer op dit artikel