nieuws

Fors minder maatregelen AFM

Branche

De AFM heeft in 2012 aanzienlijk minder maatregelen opgelegd bij haar toezicht op financiële dienstverleners. De toezichthouder deelde 22 boetes uit, waar dat er in 2011 nog 36 waren. Het aantal normoverdragende gesprekken en waarschuwingsgesprekken nam nog sterker af: van 919 in 2011 naar 543 vorig jaar.

Fors minder maatregelen AFM

De toezichthouder stelt in 2012 meer aandacht te hebben besteed aan “de voorkant” van het toezichtsproces vanwege de invoering van nieuwe wet- en regelgeving. “We zien dat nieuwe regelgeving aanvankelijk gepaard gaat met een extra inzet op voorlichting en overleg om het effect te bereiken dat marktpartijen zich soepel kunnen aanpassen aan de nieuwe eisen”, aldus de AFM.
In 2012 is volgens de toezichthouder veel ingezet op brede beïnvloeding van de markt en op het voorkomen van overtredingen. De AFM legde 28 (19 in 2011) lasten onder dwangsom op, vooral bij twijfels over de legaliteit van bepaalde actviteiten.  Financieel dienstverleners tekenden 35 keer bezwaar aan tegen het intrekken van een vergunning, 28 keer tegen een last onder dwangsom of een daaraan gerelateerde beschikking, 12 keer tegen een opgelegde boete en 8 keer tegen een beslissing op een vergunningaanvraag.
De nettolasten van de AFM bedroegen in 2012 € 79,8 mln, 1% boven de begroting. Die overschrijding wordt vooral veroorzaakt door een niet voorziene dotatie aan de pensioenvoorziening en de kosten van een aantal nieuwe werkzaamheden, met name de toetsing van de commissarissen van de grote banken en verzekeraars. Het aantal medewerkers steeg van 495 naar 534 fte.

Reageer op dit artikel