nieuws

Raad van State kritisch op hypotheekmaximum en bankierseed

Branche

De Raad van State heeft zich op enkele punten zeer kritisch uitgelaten over het Wijzigingsbesluit financiële markten 2013. Het adviesorgaan is niet overtuigd van “het nut en de noodzaak” om de maximale hypotheek te beperken tot 100% van de woningwaarde. Verder vindt de raad het afleggen van de bankierseed door gewone werknemers van financiële ondernemingen een oneigenlijk instrument.

Raad van State kritisch op hypotheekmaximum en bankierseed

In het advies schrijft  de Raad van State er begrip voor te hebben dat het kabinet overkreditering door de consument wil tegengaan. Het gekozen instrument, het vanaf 1 januari 2013 jaarlijks in zes gelijke stappen van een procentpunt verlagen van de maximumhypotheek tot 100%, kan echter niet de goedkeuring van de raad verdragen omdat “het vaststellen van een maximumnorm voor hypotheken een ingrijpende interventie van de overheid in de contractsvrijheid van private partijen betekent”. De hiervoor benodigde motivering is volgens de Raad onvoldoende, die wijst op het bestaan van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en instrumenten die de overheid zelf heeft met de hypotheekrenteaftrek en de nationale hypotheekgarantie. “Gelet op het vorenstaande is de Afdeling advisering niet overtuigd van het nut en de noodzaak van een zo vergaande overheidsinterventie betreffende de maximale hoogte van het hypothecair krediet.”
Ten aanzien van de bankierseed merkt de raad op dat een wettelijke verplichting tot het afleggen van een eed op dit moment alleen bestaat voor publieke ambten en ambtenaren en voor een zeer beperkt aantal gereglementeerde professionele beroepen. “Een eed voor bestuurders en commissarissen is vergelijkbaar met de eed als voorwaarde om tot een bepaalde beroepsgroep toe te treden. De beleidsbepalers van financiële ondernemingen kunnen worden beschouwd als exponent of personificatie van de onderneming.” Werknemers zijn dat volgens het adviesorgaan echter niet. “Op welke wijze het bestuur van de onderneming intern (…) het normbesef bij werknemers van financiële ondernemingen stimuleert, is een zaak van de onderneming welke gehandhaafd wordt op basis van het arbeidscontract.” De raad voegt daar nog aan toe dat voor werknemers in de financiële sector geen sprake is van de uitoefening van publiek gezag. In de definitieve versie van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) 2013, die vandaag in het staatsblad is gepubliceerd, is de eed voor gewone werknemers al niet meer opgenomen.

Reageer op dit artikel