blog

Maak schriftelijke afspraken over behalen Wft-diploma’s

Branche 5529

Maak schriftelijke afspraken over behalen Wft-diploma’s

Recent weigerde de kantonrechter Amersfoort de ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een financieel adviseur die op 1 januari 2017 ondanks herhaalde instructie van zijn werkgever niet over de relevante Wft-diploma’s beschikte. Wat leren we uit deze uitspraak? Wat moet u als werkgever doen om aan uw verplichtingen te voldoen en de werknemer voldoende gelegenheid te bieden?

De primaire verantwoordelijkheid voor noodzakelijke scholing in verband met de uitoefening van de functie rust op de werkgever. Uiteraard is het aan de werknemer om positief in te gaan op het verzoek van zijn werkgever om aan relevante vakbekwaamheidseisen te voldoen en de mogelijkheden die de werkgever biedt. De kantonrechter Amersfoort oordeelde dat de werkgever in kwestie zich er al te makkelijk vanaf had gemaakt. Er hadden meer faciliteiten aan de werknemer ter beschikking moeten worden gesteld, waaronder gelegenheid om onder werktijd te studeren.

Schuif niet met termijnen

In zijn algemeenheid geldt dat de werkgever goed moet uitleggen waarom bepaalde diploma’s moeten worden gehaald binnen een bepaalde termijn en wat de consequenties zijn als de werknemer hier niet op tijd aan voldoet. Tenzij daar goede redenen voor zijn, zoals ziekte of andere relevante persoonlijke omstandigheden, is het onverstandig te schuiven met eenmaal gestelde termijnen. Als er meer tijd wordt gegeven leg dan uit waarom dat zo is en leg dit, met inbegrip van alle overige afspraken, vast. De wettelijke eisen met betrekking tot de diplomaverplichting op grond van de Wft zijn een aantal maal veranderd of uitgesteld. Uit het feitenrelaas zoals in de uitspraak weergegeven blijkt niet of de werkgever de werknemer heeft verteld dat hij om die reden toch meer tijd kreeg.

Evalueer regelmatig

Maak duidelijke – schriftelijke! – afspraken. Spreek af welke verantwoordelijkheid de werknemer zelf dient te nemen en op welke wijze de werkgever ondersteuning biedt. Evalueer regelmatig het verloop van de studie en leg ook de uitkomst van die evaluatiemomenten vast. In de zaak bij de kantonrechter Amersfoort heeft de werkgever wel termijnen gesteld en uiteindelijk gewezen op de consequentie van het niet behalen van de diploma’s, maar heeft hij het allemaal wel erg op zijn beloop gelaten. Het in een periode van drie jaren af en toe sturen van een enkele brief met een sommatie om de diploma’s voor een steeds veranderende datum te behalen is onvoldoende.

Maak concreet opleidingsplan

U moet er bovenop zitten. Maak een concreet opleidingsplan. Vraag regelmatig hoe de studie verloopt  en op welke wijze mogelijke beperkingen kunnen worden weggenomen.  Neem geen genoegen met het uitblijven van actie aan de zijde van de werknemer. Maak duidelijk dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is en vraag pro actief wat het probleem is. Wijs steeds, niet pas als het bijna te laat is, op de consequenties van het niet (tijdig) voldoen aan de diplomaeisen. Bied zo nodig aan om ten minste een deel van de studie onder werktijd te volgen. Spreek concreet af dat de werknemer ook zelf om hulp vraagt als de studie om enige reden stagneert. Een werknemer die vaker is gezakt of niet in actie komt, heeft mogelijk behoefte aan studiebegeleiding of lijdt aan faalangst. Informeer hier naar, bied passende faciliteiten aan en leg ook zo’n aanbod zorgvuldig vast.

Laat het niet aankomen op zelfredzaamheid

Het feit dat de werknemer in de Amersfoortse zaak, onder dreiging van ontslag, alsnog in korte tijd in staat bleek twee van de vier noodzakelijk diploma’s te behalen, lijkt in belangrijke mate mee te hebben gewogen in de afweging van de kantonrechter. De gevolgen van de beëindiging van een arbeidsovereenkomst zijn groot. Een werkgever die het te zeer op de zelfredzaamheid van zijn werknemer aan laat komen trekt over het algemeen aan het kortste eind.

Renate Kerkhof is arbeidsrechtadvocaat bij Anders Arbeidsrecht.

Reageer op dit artikel