blog

Wie is aansprakelijk voor beroepsfouten na overname van de portefeuille?

Branche 3754

Wie is aansprakelijk voor beroepsfouten na overname van de portefeuille?

Sec het overdragen van een portefeuille leidt nog niet automatisch tot het overgaan van overeenkomsten met alle lusten en lasten, zegt Coen Fledderus van Polis Advocaten in een reactie op de recente Kifid-uitspraak over zorgplicht en portefeuilleoverdracht.
“Daarvoor moet aan de vereisten van contractsoverneming worden voldaan, zoals instemming van de klant.”

In de uitspraak van Kifid doet de geschillencommissie de zaak op een formeel punt af. De consument is volgens de geschillencommissie niet-ontvankelijk in zijn vordering jegens diens huidige financieel adviseur. Het oordeel van de geschillencommissie lijkt mij juist. Een korte toelichting.

Bij de koop en verkoop van een assurantieportefeuille staan diverse rechtsverhoudingen centraal. Uiteraard die tussen de kopende en verkopende partij onderling. Hun afspraken staan in de koopovereenkomst. Maar ook die tussen koper en verkoper en de betrokken verzekeraars. De gevolgen van een portefeuilleoverdracht zijn doorgaans geregeld in de samenwerkingsovereenkomst. De Wet op het financieel toezicht (Wft) kent bovendien een eigen regeling voor de portefeuilleoverdracht. De derde rechtsverhouding betreft die tussen de koper en verkoper en de tot de portefeuille behorende klanten.

Overeenkomst van opdracht

De aansprakelijkheid voor beroepsfouten zit in die laatste verhouding. Wat gebeurt er met die rechtsverhouding als de portefeuille wordt verkocht? Tussen de financieel adviseur en zijn klant(en) bestaat een overeenkomst van opdracht. Uit die overeenkomst vloeien de wederzijdse verplichtingen van beide partijen voort. Zo’n overeenkomst kán aan een kopende partij worden overgedragen. Dan gaat ook de aansprakelijkheid mee over. Maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Het is in ieder geval niet zo dat sec het doen overvoeren van de tot de portefeuille behorende posten bij de verzekeraars automatisch leidt tot het overgaan van deze overeenkomsten met alle lusten en lasten. Als partijen de lopende overeenkomst van opdracht op de koper willen overdragen, is daarvoor nodig dat aan de vereisten van contractsoverneming (artikel 6:159 BW) wordt voldaan, zoals door de geschillencommissie terecht wordt aangegeven.

Instemming klant

Eén van die vereisten is dat de klant met de contractsoverneming moet instemmen. Blijkt de instemming van de klant nergens uit? Dan is van contractsoverneming in de zin van de wet geen sprake. Als dit het geval is, dan gaan fouten die de verkoper heeft gemaakt, niet mee over op de koper. De klant die dan ontdekt dat hij niet juist is geadviseerd kan in zo’n geval slechts zijn oude financieel adviseur en niet ook de nieuwe aanspreken. Die nieuwe financieel adviseur gaat echter niet altijd vrijuit. Als namelijk blijkt dat hij gemaakte fouten van zijn voorganger had kunnen herstellen en hij laat dit na, dan geldt dit als een eigen beroepsfout van de nieuwe financieel adviseur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een situatie van onderverzekering. De nieuwe financieel adviseur had dit scenario voor de klant kunnen voorkomen door de verzekerde som alsnog naar boven te laten bijstellen. In de jurisprudentie op dit gebied is bepaald dat de nieuwe financieel adviseur na de leveringsdatum een zekere tijd is gegund om de situatie van zijn klanten in kaart te kunnen brengen. Als hij dit vervolgens nalaat, is hij zelf aansprakelijk jegens de klant. Voor de verkopende partij is het hoe dan ook aan te raden om na de leveringsdatum van de portefeuille uitloopdekking op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering te realiseren.

Reageer op dit artikel