blog

Werkgever én werknemer niet gebaat bij een loondoorbetaling van slechts 1 jaar

Branche

Werkgever én werknemer niet gebaat bij een loondoorbetaling van slechts 1 jaar

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft afgelopen vrijdag, 2 oktober, de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij de loondoorbetalingsplicht van werkgevers bij ziekte van werknemers wil terugbrengen van twee jaar naar één jaar. Dit zou gelden voor werkgevers met maximaal tien werknemers.

De motieven van de minister, mede ingegeven door een motie die tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen aangenomen werd, zijn nobel. Hij wijst er op dat de loondoorbetalingsverplichting voor vooral kleinere ondernemers een kostbaar risico is. En dat zij, anders dan bij grotere bedrijven, minder mogelijkheden hebben om zieke werknemers te re-integreren. De motieven zijn mooi. Maar snijden ze ook hout?

  1. Het overgrote deel van de werknemers dat door ziekte of ongeval arbeidsongeschikt wordt, herstelt binnen de eerste 12 maanden van hun arbeidsongeschiktheid.
  2. De meeste kleinere werkgevers verzekeren het risico van loondoorbetaling bij ziekte.
  3. Doordat de meeste werknemers weer binnen een jaar arbeidsgeschikt zijn, en dus de kern van de schadelast in dat eerste jaar valt, moet van het effect op de verzekeringspremie van het terugbrengen van de loondoorbetalingsplicht van twee naar één jaar geen overdreven verwachtingen worden verwacht.
  4. Verzekeraars hebben in de afgelopen jaren een goed functionerende dienstverlening opgestart om zieke werknemers zo snel als mogelijk te re-integreren. Binnen de bestaande functie. Maar ook, bijvoorbeeld bij situaties van verstoorde arbeidsverhoudingen in andere functies en bij andere werkgevers. De werknemer heeft hierbij een groot belang omdat een langdurige arbeidsongeschiktheid of werkloosheid in de meeste gevallen op langere termijn leidt tot een lager inkomen.
  5. De inzet tot re-integratie wordt door verzekeraars bij realisering van de voorstellen van minister Asscher voor het eerste jaar onverminderd voortgezet. Maar re-integratie voor het tweede jaar risico? Dat moet dan door het UWV geschieden. Het UWV dat afgelopen maand de pers haalde met het bericht dat er 75.000 dossiers op een stapel liggen waarbij een vermoeden van fraude bestaat. Ik denk oprecht dat de kwaliteit van re-integratie activiteiten bij gespecialiseerde verzekeraars beter is dan die van het UWV.

Natuurlijk, de verzekeringspremie voor één jaar loondoorbetaling zal heus lager liggen dan bij een doorbetaling van twee jaar. Maar zoals ik al zei; het grootste deel van de schadelast ligt binnen dat eerste jaar van het verzuim. En voor dat tweede jaar geeft de minister aan dat de werkgever daarvoor extra premies moet betalen. De vraag is dus of ik er als werkgever uiteindelijk financieel echt iets mee opschiet.

Financiële argumenten zijn belangrijk. Maar veel belangrijker vind ik nog de vraag binnenwelk stelsel zieke werknemers in hun eigen belang zo snel mogelijk als verantwoord weer geïntegreerd kunnen worden. Ik hoop dat iedereen die bij deze voorstellen is betrokken nog eens wil kijken naar de feiten en deze toetst aan de vraag of terugbrengen van de loondoorbetalingsplicht voor kleinere ondernemers nu echt in het belang van werkgevers én werknemers is.

Reageer op dit artikel