blog

Pronken in Den Haag

Branche

Pronken in Den Haag

Gisteren organiseerde Adfiz een bijeenkomst voor haar zakelijk platform. Gita Salden (directeur financiële markten van het Ministerie van Financiën) deed daar twee belangrijke uitspraken, die het intermediair in haar belangenbehartiging kan gebruiken. In deze bijdrage van Uit de Arena een korte analyse.

Een woord vooraf. Professionele belangenbehartiging kan onder meer langs de volgende twee routes verlopen. De eerste route houdt in dat je actief laat zien dat overheidsingrijpen niet nodig is, omdat de markt het zelf prima onder controle heeft. Bijvoorbeeld door actief werk te maken van zelforganisatie. De tweede route houdt in dat de markt (pro)actief laat zien dat zij een nuttige bijdrage levert aan de realisatie van de doelen van de overheid. Daarover straks meer, laten we beginnen met die eerste route.

Zelforganisatie
Wat er gisteren gebeurde is voor de sector heel belangrijk. Want impliciet bevestigde Salden ten overstaan van de zaal dat zelforganisatie een probaat middel is om het Ministerie van Financiën op afstand te houden. Op de vraag of ze de beperkte instroom van jongeren in de sector eigenlijk wel als een probleem zag, antwoordde Salden: “Nee, dat zien we niet als een probleem. Randstad lukt het kennelijk wel om elke dag duizenden enthousiast aan het werk te zetten in de financiële sector. De overheid hoeft zich ook niet altijd met alles te bemoeien.”
Salden bevestigt hier in essentie waar marktpartijen uit diverse gremia al jaren voor pleiten. Het devies? Regel het zelf, dan hoeft de overheid niet in te grijpen! Een duidelijke boodschap die, in navolging van wat Kamerleden al jaren zeggen, nu zelfs door de top van het Ministerie van Financiën wordt bevestigd. Lees in dat kader ook onze vorige bijdrage.

Vertrouwen en imago
Maar zelforganisatie alleen is niet afdoende. Het gaat ook om imago en vertrouwen. Hebben consument en overheid voldoende vertrouwen in de toegevoegde waarde en het zelforganiserend vermogen van het onafhankelijk intermediair? Zo ja, dan blijft de overheid op afstand. Zo nee, dan is er (kennelijk) een maatschappelijke noodzaak om hard in te grijpen, aldus Den Haag.
De overheid streeft immers naar een zuiver marktmodel, waarin het klantbelang centraal staat. Wil het intermediair in Den Haag iets gedaan krijgen? Dan helpt het als we de overheid laten zien dat het intermediair continu een nuttige bijdrage levert aan de realisatie van dat doel. In de praktijk doet u dat, maar dat venten we nog onvoldoende uit in Den Haag. Hoog tijd dus om iets te doen aan het hardnekkige imagoprobleem waar intermediairs in Den Haag (en richting de consument) mee kampen.

Terug naar Gita Salden.
Want die nodigde de zaal gisteren ook uit om actiever aan de slag te gaan met hun aanhoudende imagoprobleem: “Heeft u als financiële sector een imagoprobleem? Laat u dan ook eens horen. Wees trots op uw vak.”

Mooi! Gaan we doen! De realiteit is namelijk dat er in de markt doorlopend nieuwe initiatieven worden ontwikkeld die bijdragen aan een zuiver marktmodel, waarin het klantbelang centraal staat! Neem als voorbeeld de Stichting LEF, die in november haar vijfjarig bestaan viert. Een prachtig initiatief, waarmee het intermediair kan ‘pronken’ in Den Haag! Laten we dat dan ook doen!
Per saldo heeft Gita Salden gisteren dus het basisrecept aangereikt om in Den Haag meer draagvlak voor uw positie te creëren. Dat biedt perspectief!

Reageer op dit artikel