blog

Stop direct met het papieren UPO!

Branche

Stop direct met het papieren UPO!

De komende periode barst het UPO-seizoen weer in volle hevigheid los voor de pensioenuitvoerders. De afgelopen tijd heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma hard gewerkt aan het nieuwe wetsvoorstel voor pensioencommunicatie. Betrokken partijen als Pensioenfederatie, AFM en DNB zijn positief. Echter, de plannen zijn wederom gericht op het bieden van informatie aan deelnemers en slapers. Inmiddels weten we maar al te goed dat de overgrote meerderheid niet zit te wachten op deze informatie. Wat doet de nieuwe wet hier aan?

Men zou zich af kunnen vragen of het puur fysiek zenden van informatie nog wel van deze tijd is. Halen deelnemers niet eerder uit zichzelf informatie op als ze op de juiste manier geprikkeld worden, op een tijd, manier en moment wanneer het hen uitkomt? Is het wetsvoorstel in staat meer deelnemers bewuster te maken van hun pensioen?

Vluchtig
Er zijn talrijke onderzoeken gedaan naar de effecten van pensioencommunicatie. Dit is vooral het geval bij het UPO, een van de belangrijkste onderwerpen in het nieuwe wetsvoorstel. TNS NIPO concludeerde al in 2012 dat het UPO slechts vluchtig gelezen wordt en dat deelnemers nauwelijks op de hoogte zijn wat hun pensioenopbouw in de toekomst is. Netspar (onderzoeksbureau in de pensioensector) heeft deelnemers gevraagd wat ze dachten met het UPO te kunnen; een grote groep (31 procent) gaf aan dat ze de overwaarde van hun huis ermee kunnen berekenen, een nog grotere groep (38 procent) dacht dat ze met het UPO kunnen bepalen wat het beste pensioenfonds van Nederland is! Al de tijd, geld en moeite die besteed wordt aan pensioencommunicatie gaat ten koste van de financiën van het fonds. Zijn deze constateringen wel te verkopen aan dezelfde deelnemers van het fonds die wél bewust bezig zijn met hun pensioen?

Post
Een gemiddeld UPO wordt per post verstuurd en bestaat uit circa 13 bladzijdes ingewikkelde informatie voor de deelnemer. In het beste geval opent de deelnemer de envelop, gaat hij het UPO uitgebreid bestuderen en controleren en archiveert hij het UPO vervolgens fysiek in een multomap op zolder. De Pensioenfederatie schat dat er jaarlijks 5 miljoen UPO’s worden verstuurd naar actieve deelnemers. Dit zijn meer dan 60 miljoen pagina’s papier! Hier komen de UPO’s van de slapende polissen nog bij. De uitgangspunten lijken achterhaald en niet meer reëel in deze digitale tijd waar aandacht en interesse niet vanzelfsprekend zijn

Fysiek opsturen
De wetgever houdt vast aan het fysiek opsturen van documentatie naar de deelnemers. Stop daar direct mee! Ook uitvoerders als TKP en Syntrus Achmea vragen de wetgever om de digitale benadering van deelnemers als standaard te gebruiken. Dit gaat verder dan het opsturen van een PDF. Er bestaan tegenwoordig voldoende visuele communicatiemiddelen die beter aansluiten bij de demografische kenmerken van de deelnemer. Een hoogopgeleide dame van eind 50 krijgt een duidelijke mail in haar inbox, een 20’er krijgt meldingen in de tijdslijnen van zijn social media accounts.

Prikkelen
De bedenkers van het nieuwe wetsvoorstel zijn er vanuit gegaan dat mensen doelgericht informatie tot zich nemen. Dit is niet het geval. De meeste Nederlanders blijken niet open te staan voor pensioeninformatie. Het budget wat vrijkomt door pensioencommunicatie niet meer fysiek te versturen, kan beter volledig worden ingezet om deelnemers te prikkelen en pensioenbewuster te maken.

Het gevolg van meer pensioenbewustzijn zal leiden tot het opzoeken van digitaal aangeboden informatie. Er zijn veel onderzoeken en mechanismen beschikbaar om dit soort gedragsbeïnvloeding te realiseren. Denk aan voorbeelden als de BOB-campagne, die grote verbeteringen heeft gecreëerd bij automobilisten. In samenspraak met specialisten kan ook de pensioensector goede resultaten bereiken om het gedrag van hun achterban te beïnvloeden.

Herbezinnen
Het huidige wetsvoorstel leidt tot de conclusie dat Den Haag onvoldoende inspeelt op het bewuster maken van deelnemers ten aanzien van hun pensioensituatie. Ik hoop dat het ministerie en andere betrokkenen zich op korte termijn gaan herbezinnen om pensioencommunicatie meer te richten op het triggeren van een informatiebehoefte. Het triggeren van de behoefte moet er dan toe leiden dat de deelnemers hun informatie digitaal gaan opzoeken. Het fysiek opsturen van pensioencommunicatie is in mijn beleving niet meer van deze tijd.

Reageer op dit artikel