blog

UIT DE ARENA. Minister verleent uitstel

Branche

UIT DE ARENA. Minister verleent uitstel

Met de Wet BEZAVA worden vaste- en flexibele WGA-risico’s samen gevoegd. Verzekeraars wilden meer tijd om zich voor te bereiden, dus die hebben ervoor gezorgd dat dit onderdeel een jaar wordt uitgesteld.

Een van de doelstellingen van deze blogserie is om het intermediair te laten zien hoe het ervoor kan zorgen dat het beter wordt gehoord. Daarom nemen we de brief van Minister Asscher van 20 februari 2015 aan de Tweede Kamer graag met u door, want die bevat een aantal zaken die ook voor het intermediair heel interessant kunnen zijn.

Achtergrond
Zoals u weet hebben verzekeraars na de introductie van de WIA sterk geconcurreerd op prijs om marktaandeel te winnen. Daarbij werden risico’s stelselmatig onderschat waardoor premies te laag waren. Vervolgens liep de schadelast volledig uit de klauwen, omdat er jarenlang nauwelijks in schadelastbeheersing was geïnvesteerd. Dat leidde sectorbreed tot forse verliezen op WGA-portefeuilles, tot boze werkgevers, tot rechtspraak over en-bloc en en tot een onderzoeksrapport van de DNB, met daarin snoeiharde conclusies over verzekeraars. Al met al geen beste beurt van het aanbiederskamp dus.

Lobbyende verzekeraars
Met hulp van het Verbond van Verzekeraars hebben de individuele aanbieders die handschoen gezamenlijk opgepakt. De minister toont zich nu enthousiast en ‘beloont’ hun inspanningen desgevraagd met uitstel van een reeds ingevoerde maatregel: “Bovendien stelt dit voorbereidingsjaar verzekeraars beter in staat re-integratie op maat te ontwikkelen voor flexibele krachten. De recent getoonde inzet van verzekeraars op het gebied van schadelastbeheersing geeft mij hierbij vertrouwen.”

En daaruit blijkt dat een sterke lobby, een constructieve houding en eigen initiatieven die er op gericht zijn om het in de toekomst beter te doen er per saldo toe leiden dat Den Haag naar u luistert. Niet stampij maken bij de Kamer, maar constructief meebouwen aan een beter bestel. Dat is de manier waarop u politici meekrijgt!

Lobbyende adviseurs?
Zoals met veel dossiers die onze sector raken, is het ook hier van belang dat het intermediair als gesprekspartner aan tafel zit. Dat geldt voor zowel de invoering als voor de evaluatie van het hybride stelsel. De minister zegt er het volgende over: “Over het functioneren van het hybride stelsel en de ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt in het bijzonder blijf ik met alle betrokken partijen in gesprek. Zo nodig zal ik maatregelen treffen ter borging of verbetering van de concurrentieverhoudingen.”

Alle betrokken partijen, dus ook met de financieel adviseur die er voor zorgt dat werkgevers worden geadviseerd over hun mogelijkheden. De onafhankelijk adviseur die er voor zorgt dat het belang van de klant goed wordt bewaakt tegen nieuwe excessen.
Maar de financieel adviseur zit op dit moment niet aan tafel. Zonde! Zeker voor de diverse intermediaire marktpartijen, die zich naast advies- en bemiddeling actief bezighouden met uitvoerende diensten, zoals re-integratie en schadelastbeheersing. Hun expertise is hier onmisbaar!

Goed nieuws en slecht nieuws.
Het goede nieuws is dat het WGA-dossier aantoont dat er via een goed georganiseerde, collectieve vertegenwoordiging van de beroepsgroep grote invloed uitgeoefend kan worden op het wetgevingsproces. Het slechte nieuws is dat intermediairs die belang hebben bij de BEZAVA op dit moment noodgedwongen zijn aangewezen op inspanningen vanuit de aanbiederslobby. En dat is bijzonder onwenselijk gezien de mogelijke tegenstrijdige belangen.

Reageer op dit artikel