blog

Naschrift: Hopelijk stapt Cas naar de rechter

Branche

Naschrift: Hopelijk stapt Cas naar de rechter

Dank voor uw reacties. Enkele lezers hebben een vraag gesteld. Inmiddels heeft Cas ook bekend gemaakt dat zij voornemens is om dit boetebesluit aan te vechten. Naar aanleiding daarvan wil ik graag het volgende toevoegen.

Afspraken over beloning behoren primair tot het domein van de adviseur en zijn klant. De AFM is uitsluitend bevoegd om in te grijpen bij evidente misstanden. Het gaat hier om een discretionaire bevoegdheid, die gebaseerd is op een open norm.

Persoonlijke overtuiging
Het is voor het eerst dat de AFM ook daadwerkelijk van deze bevoegdheid gebruik maakt. Als advocaat binnen deze sector plaats ik vraagtekens bij de wijze waarop dat is gebeurd. Zo biedt het besluit geen uitsluitsel omtrent de vraag wat er nu precies omtrent beloning met de klant was afgesproken. Fixed fee? Of een uurtarief? Daarnaast geeft de AFM er opnieuw blijk van dat zij nog steeds te weinig oog heeft voor commerciële verhoudingen. Zo wordt het enkele feit dat Cas in een dossier korting heeft verleend geïnterpreteerd als teken dat de overeengekomen vergoeding in dit dossier (en andere dossiers) te hoog was. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Bijvoorbeeld: iedere dienstverlener weet dat klanten soms zeuren. Soms geef je dan korting. Gewoon, om hem tevreden te stellen. De conclusie die de AFM hier trekt is, wat mij betreft, onvoldoende gemotiveerd.

In mijn optiek hebben intermediairs er dan ook belang bij dat uiteindelijk door een onafhankelijke rechter wordt getoetst of de AFM hier binnen de grenzen van haar bevoegdheid is gebleven. En of zij de kennelijke onredelijkheidsnorm correct heeft toegepast. Ik schrijf dit vanuit de navolgende, persoonlijke overtuiging.

Rechtsstaat
Wij leven in een vrije rechtsstaat. Ons rechtssysteem is gebaseerd op een stelsel van scheiding der machten. Eén van de randvoorwaarden van dat systeem is dat de bevoegdheden van een toezichthouder helder worden afgebakend. En dat regelmatig wordt gecontroleerd of de toezichthouder haar taken en bevoegdheden correct uitoefent. Zeker als het gaat om de uitoefening van discretionaire bevoegdheden, die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor het functioneren van een vrije markt. Of voor individuele personen en bedrijven. Op die manier blijft het systeem in balans.

Checks-and-balances
Die controle vindt plaats via de rechter. Maar dat kan alleen als belanghebbenden ook bereid zijn om besluiten en maatregelen van een toezichthouder aan te vechten en uiteindelijk aan een rechter voor te leggen. Doe je dat niet? Dan valt het systeem van checks-and-balances weg, dat bedoeld is om ons rechtssysteem te waarborgen. Dat is onwenselijk. Te meer omdat wij, in een veranderende sector, opereren op basis van een relatief nieuw stelsel van open normen en onder toezicht staan van een relatief jonge, doch proactieve toezichthouder.

Elementaire rechtsbeginselen
Het gaat in dit geval dus ook om de meer principiële vraag of de handelswijze van de AFM en het daaropvolgende besluit voldoen aan elementaire (rechts)beginselen als zorgvuldigheid, legaliteit, en motivering. Om die reden ben ik blij dat Cas het besluit heeft genomen om dit boetebesluit aan te vechten. Zodat daar een fundamentele, heldere uitspraak over kan worden gedaan.

Tot slot: de AFM is een professionele partij die zich bewust is van haar taak en positie binnen deze sector. Daar hoort ook bij dat zij zich open en toetsbaar opstelt. En dat haar functioneren periodiek wordt gecontroleerd. Dat weet de AFM ook. Maar het is uiteindelijk aan individuele belanghebbenden om ervoor te zorgen dat die controle ook daadwerkelijk plaatsvindt.

Ik ben benieuwd naar de uitkomst en zal deze zaak met belangstelling blijven volgen.

Reageer op dit artikel