blog

Verpandingsuitspraak ook van belang voor inname portefeuille

Branche

Verpandingsuitspraak ook van belang voor inname portefeuille

Eerder besprak ik op deze plek de uitspraak van de rechtbank Roermond van 1 augustus 2012. In die uitspraak bepaalde de rechter-commisssaris dat het mogelijk is om een portefeuille te verpanden. Maar in de uitspraak wordt nog een ander zeer belangrijk onderwerp besproken. Namelijk het in eigen beheer nemen van een portefeuille door een verzekeraar. Ook dat verdient de aandacht.

Als een tussenpersoon het premie-incasso verwaarloost, is de verzekeraar doorgaans op grond van de samenwerkingsvoorwaarden bevoegd om de portefeuille ‘in eigen beheer’ te nemen, doorgaans tegen betaling van een afkoopvergoeding. Stel nu dat de tussenpersoon medewerking weigert en de portefeuille aan een derde verkoopt. Dan begint de discussie: van wie is de portefeuille?

Wat betekent in ‘eigen beheer’ nemen?

In de praktijk is daar al langer discussie over, zeker ingeval van faillissement. Betekent het innemen van de portefeuille tegen betaling van een vergoeding dat de portefeuille in eigendom is overgegaan op de verzekeraar? En dat de verzekeraar die portefeuille vervolgens mag uitzetten bij een agent naar keuze? Of heeft die handeling (zoals intermediairs en curatoren doorgaans bepleiten) geen gevolgen voor het portefeuillerecht?

De regeling die verzekeraars meestal hanteren in de samenwerkingsovereenkomst is gelijk aan de oude wettelijke regeling overname premie-incasso. Die regeling stelt dat de verzekeraar de tussenpersoon onder omstandigheden mag ontheffen van het premie-incasso. Maar dat laat dan de aanspraak van de tussenpersoon op provisie onverlet. De verzekeraar mag die aanspraak op provisie vervolgens wel met een eenmalig bedrag afkopen. De vraag is of de portefeuille daardoor ook in eigendom overgaat op de verzekeraar. Wie heeft er gelijk? In de uitspraak van de Rechtbank Roermond kwam ook deze vraag (zijdelings) aan de orde. De rechter-commissaris overweegt: “Het lijkt niet uitgesloten dat zelfs tijdens het overnemen van de premie incasso door de verzekeraar de portefeuille binnen de Wft gegeven beperkingen verhandelbaar is of, juridischer: overdraagbaar blijft.”  Hij nijgt er dus naar om op dit punt de pleitbezorgers van het intermediair te volgen. Maar deze overweging bevat geen stellige uitspraak op dit punt. Wat in deze uitspraak dan ook vooral opnieuw helder wordt, is dat we na tientallen jaren nog steeds niet goed weten wat het portefeuillerecht precies inhoudt.

Herziening portefeuillerecht?

Het Nederlandse recht kent weinig bepalingen die in de praktijk voor meer juridische problemen zorgen, dan het wettelijk portefeuillerecht. Onduidelijk. En daarmee praktisch onwerkbaar. Wordt het niet eens tijd dat het wettelijk portefeuillerecht wordt herzien? En dat we de positie van alle stakeholders op een andere, betere manier regelen? Ik ben benieuwd naar uw mening.

Reageer op dit artikel