blog

Kifid verliest draagvlak

Branche

Kifid verliest draagvlak

Het jaarverslag van Kifid over 2011 staat online en is verplicht leesvoer voor iedereen die actief is in onze branche. Na een turbulent jaar zijn – in reactie op kritiek van buiten én van binnen – ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in de organisatie van Kifid. Eén van de belangrijkste stappen daarbij is het volledig loskoppelen van het Kifid van alle stakeholders, met uitzondering van de Consumentenbond en de VEB.

Juist de branchebrede vertegenwoordiging in het oude bestuur (onder andere het Verbond en Adfiz hadden een zetel) gaven de branche vertrouwen dat het klachteninstituut tot een afgewogen besluitvorming zou komen. Het hoge percentage aangesloten instellingen dat zich vrijwillig op voorhand wilde binden aan de onzekere uitkomst van de bemiddeling was hier het logische gevolg van.

Zorgelijke tendens

De belangrijkste uitdaging voor Kifid gaat zijn om in de nieuwe samenstelling gezag te blijven houden. ‘Herstel van vertrouwen’ dient met name gericht te zijn op financieel dienstverleners. En daar zie ik een zorgelijke tendens. Ik geef een voorbeeld van ombudsman Monster om dit te illustreren.

Op bladzijde 18 van het jaarverslag doet ombudsman Monster uitspraken over de overgang van aansprakelijkheid indien een portefeuille uit een faillissement wordt overgenomen. Zonder enige juridische onderbouwing wordt hier het uitgangspunt ingenomen dat de aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de dienstverlening van de oude tussenpersoon overgaat op de overnemende tussenpersoon. Daar denken rechters toch echt anders over. Dat wordt nog interessant voor alle verzekeraars die, door marktomstandigheden gedwongen, portefeuilles in moeten nemen en daarmee door deze ombudsman verantwoordelijk worden gehouden voor alle tekortkomingen in de dienstverlening van die failliete tussenpersoon. Indien dit de lijn wordt bij toekomstige klachtenbehandeling dan wordt de verkoop van portefeuilles uit faillissementen onmogelijk. Of de consument daarbij gebaat is vraag ik mij serieus af!

Pseudowetgever

In onze branche is het wettelijk kader vaag. Zo ontbreekt in het BW bijvoorbeeld een ‘overeenkomst van dienstverlening’ en is de reikwijdte van zorgplicht steeds onderwerp van nieuwe jurisprudentie. Het Kifid bewijst zichzelf een slechte dienst door in het jaarverslag als een pseudowetgever uitspraken te doen die een wettelijke basis ontberen.

Dat is ongewenst en zal ervoor zorgen dat het draagvlak binnen de branche verder afkalft. Ik verwacht dat veel financieel dienstverleners zich niet langer vooraf zullen willen binden aan de uitspraken van deze ombudsman. Zij zullen de vrijheid willen houden om principieel van mening te verschillen.

In een zeer sterk veranderende omgeving past voorzichtig manoeuvreren. Polariserende uitspraken doen het misschien goed in de nieuwe bestuurssamenstelling, maar werken in de branche averechts.

Reageer op dit artikel