blog

De fiscus heeft gelijk!

Branche

De fiscus heeft gelijk!

Voor de korte termijn ben ik positief over de verhoging van de assurantiebelasting naar 21%. Uitgaande van de noodzaak om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen was blijkbaar een belastingverhoging noodzakelijk. Kijkend naar de alternatieven als een forensentaks denk ik dat een verhoging van de assurantiebelasting leidt tot een evenwichtiger verdeling over alle Nederlanders.

Ik ken de statistieken niet exact, maar het lijkt me op het eerste gezicht dat uitgaven aan schadeverzekeringen, alle Nederlanders raken, en wellicht zelfs dat hogere inkomens meer bijdragen dan lagere inkomens. Derhalve op korte termijn een sociale verdeling van de lasten.

Woekeraccijnzen

Op langere termijn is een herziening van de maatschappelijke onderbouwing zinvol. Dat we accijnzen heffen op alcohol en sigaretten is inmiddels algemeen aanvaard. Het heffen van 21% ‘accijns’ op schade-uitkeringen, via een heffing op de premie is mogelijk ongewenst. Als je de historische ontstaansgeschiedenis vanuit de ‘onderlinge-gedachte’ beoordeelt, is verzekeren maatschappelijk gewenst. Dit dient niet ontmoedigd te worden door woeker-accijnzen.

Renseignering

Voor wat betreft de renseignering door financieel dienstverleners van adviesnota’s om aftrekbaarheid voor hun klanten te garanderen, lijkt mij dit een reëel verzoek van de fiscus. Het kan immers niet zo zijn dat de ICT inspanningen van de fiscus om de belastingheffing in Nederland zo efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden, weer deels ongedaan wordt gemaakt omdat een beroepsgroep weigert mee te werken aan een digitale aanlevering. Dan zou ik ook dreigen met het laten vallen van die aftrekbaarheid. Als volmachtkantoor hebben wij enige ervaring met renseigneren, gewoon met ANVA, en zijn daar niet negatief over. Natuurlijk, het is extra werk, maar daar staat ook een verdere professionalisering tegenover. Het efficiënt aanleveren aan de fiscus leidt tot extra toegevoegde waarde bij de klant. En dat is uiteindelijk waar de klant ons voor betaalt!

Reageer op dit artikel