nieuws

Kleine boete Aegon Bank voor ‘vergeten’ rapportages

Archief 7532

DNB heeft aan Aegon Bank een bestuurlijke boete opgelegd voor het te laat indienen van een financiële rapportage over de tweede helft van 2015. Het boetebedrag – in de basis € 2 mln – is flink gematigd: Aegon moet € 21.250 overmaken aan de toezichthouder. Uit de beschikking van DNB blijkt dat rapporteren mensenwerk blijft: onoplettendheid en ziekte zitten tijdige verslaglegging nogal eens in de weg.

Volgens de Europese Capital Requirements Regulation (CRR) moeten bankinstellingen tenminste elk halfjaar een rapportage leveren aan de lokale toezichthouder. Het gaat in dit geval om de Corep-rapportage; dat staat voor Common Reporting Framework, een raamwerk dat is vastgesteld door de Europese bankenautoriteit EBA. Daarin moet informatie staat over de blootstelling aan securitisatie en substantiële verliezen met betrekking tot het operationeel risico. Die Corep-rapportage had op 11 februari binnen moeten zijn bij DNB, maar dat is buiet gebeurd. Aegon Bank kwam een dag later met een zogeheten nihil-rapportage en op 25 februari is de werkelijke rapportage ingediend.

Niet de eerste keer
Het is niet de eerste keer dat de bank te laat is met rapporteren: de liquiditeitstoetsingrapportage over september 2015 en de rapportage van het renterisico over het derde kwartaal van vorig jaar zijn drie dagen te laat ingeleverd. Tijdig verslag uitbrengen aan de toezichthouder vindt DNB een van de noodzakelijke elementen om het toezicht te kunnen uitoefenen. “DNB beschouwt deze overtreding
dan ook als een ernstige overtreding.” Omdat Aegon Bank al eerder is gewezen op de noodzaak tijdig rapport uit te brengen, is de overtreding ook verwijtbaar.

Vergeten
Aegon verklaart de te late rapportage ermee dat “twee werknemers zich te laat hebben gerealiseerd, namelijk een dag voor de deadline van 11 februari 2016, dat de actuele nieuw benodigde informatie nog moest worden opgevraagd bij Aegon Asset Management”. “Aegon Asset Management was echter niet in staat meer om op dergelijke korte termijn de benodigde data aan te leveren, waardoor de rapportage niet tijdig bij DNB kon worden ingediend.” Omdat de twee hun leidinggevenden niet hebben geïnformeerd, is er niet op aangedrongen haast te maken met het leveren van de cijfers.

Ziek op de deadline
De eerdere te late indiening van de liquiditeitscijfers was volgens Aegon Bank eveneens een gevolg van onoplettendheid, bij de verlate renterapportage gooide ziekte roet in het eten: “Aegon Bank geeft aan dat een verantwoordelijke medewerker van de afdeling Financing & Acounting per abuis heeft nagelaten om de liquiditeitsrapportage daadwerkelijk in te dienen voordat zij naar huis vertrok. De volgende werkdag realiseerde zij zich haar fout en heeft zij alsnog de liquiditeitsrapportage ingediend. Het te laat indienen van de renterisicorapportage is volgens AEB het gevolg van het feit dat op de uiterlijke dag van het indienen van deze rapportage de verantwoordelijk medewerker ziek is geworden. De volgende werkdag heeft de weer herstelde medewerker de renterisicorapportage alsnog ingediend.” Aegon zegt inmiddels maatregelen te hebben getroffen om overschrijding van de indieningstermijn in de toekomst te voorkomen.
“DNB merkt verder op dat het agenderen om de rapportage in te dienen op de laatste dag van de wettelijk voorgeschreven termijn bepaalde
risico’s met zich mee kan brengen.” De toezichthouder vindt, mede gezien de eerdere overtredingen, een boete op zijn plaats. Die wordt wel gematigd, zij het dat daarvoor geen duidelijke reden wordt aangevoerd.

Reageer op dit artikel