nieuws

Zzp’er laat vrijwillig voortzetten pensioenopbouw schieten

Archief 1982

Zzp’er laat vrijwillig voortzetten pensioenopbouw schieten

Slechts enkele honderden zzp’ers maken gebruik van de mogelijkheid hun pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten bij het pensioenfonds van hun voormalige werkgever. Staatssecretaris Klijnsma ziet daarin een bevestiging dat naar andere middelen moet worden gezocht om zzp’ers voldoende pensioen te laten opbouwen.

Wie als zelfstandige aan de slag gaat, kan zich tot negen maanden na uitdiensttreding nog aanmelden om de verplichte collectieve pensioenregeling van zijn voormalige werkgever vrijwillig voort te zetten. Klijnsma heeft onderzoek laten doen naar de mate waarin zzp’ers gebruik maken van vrijwillige voortzetting en in hoeverre pensioenfondsen optimaal gebruik maken van wettelijke mogelijkheden om werknemers die zzp’er worden in staat te stellen hun pensioenopbouw voort te zetten. De vrijwillige voortzetting is voor maximaal 10 jaar mogelijk; pensioenuitvoerders zijn niet verplicht om die optie aan te bieden.

Minimaal gebruik
Uit het onderzoek blijkt dat 85% van de bedrijfstakpensioenfondsen de mogelijkheid van vrijwillige voortzetting aanbiedt. “Bij de beroeps- en ondernemingspensioenfondsen ligt dit aandeel lager. Gezien de relatief geringe omvang van dit type pensioenfondsen is dat van beperkte betekenis: 95% van de werknemers neemt deel aan een fonds dat de mogelijkheid van vrijwillige voortzetting biedt.”
Ondanks die hoge percentages heeft maar een enkeling zijn pensioenregeling vrijwillig voortgezet. “Op grond van de in dit onderzoek verzamelde gegevens gaat het hierbij naar verwachting om landelijk maximaal 650 zzp’ers.” Acht jaar geleden dacht de overheid nog aan minimaal 5.000 vrijwillig deelnemende zelfstandigen. “Met de inmiddels beschikbare gegevens blijkt dat een groot deel van dit gebruik plaatsvond in andere situaties, waaronder gedurende een verlofperiode. De vrijwillige voortzetting blijkt derhalve van beperkte betekenis te zijn voor de pensioenopbouw door zzp’ers die hun bedrijf of beroep vanuit een positie als werknemer zijn gestart.”

Verschillen
Fondsen vullen de regeling verschillend in. De meeste hanteren de standaardtermijn van 3 jaar voor vrijwillige voortzetting. “Een overwegende reden daarvoor is de verwachting van de pensioenfondsen dat slechts een beperkte groep van een dergelijke verruiming gebruik zou maken.” Het laatst verdiende loon is bij de meeste fondsen de premiegrondslag en bij een op de drie fondsen is een variabele premie-inleg mogelijk. “Overweging bij die keus is onder meer dat dit complicaties met zich brengt voor de administratieve processen bij de pensioenuitvoerders.”

Weinig aandacht
Klijnsma ziet in het onderzoek geen duidelijke aanwijzingen waarom zzp’er zo weinig van de regeling gebruikmaken. “Naar de ervaring van de in dit onderzoek betrokken experts en pensioenuitvoerders zijn de oorzaken van het beperkte gebruik van meer algemene aard. Naast een factor als weinig aandacht voor het pensioen, zeker in de eerste periode dat de betrokkene als zelfstandige werkzaam is, gaat het daarbij om het karakter van de vrijwillige voortzetting als zodanig. Dit brengt met zich mee dat degene die daarvan gebruik maakt, ook met het werkgeversaandeel in de premie wordt geconfronteerd en met het gegeven dat het gebruik direct dient aan te sluiten op de periode waarin de betrokkene als werknemer deelnam aan het fonds.”

Geen rol van betekenis
De staatssecretaris verwacht dat maatregelen om drempels voor vrijwillige deelname weg te nemen – zoals het loslaten van de maximale termijn van tien jaar – weinig effect zullen hebben en de uitvoering gecompliceerder maken. “Ook als dat zou leiden tot een ruimere benutting, kan niet worden verwacht dat een herziene regeling van de vrijwillige voortzetting – gezien het huidige gebruik van maximaal 650 zzp’ers – een rol van betekenis zou hebben voor de zzp’ers die nu geen of onvoldoende pensioen opbouwen.
Om te bereiken dat ook zzp’ers voldoende pensioen opbouwen zal ook naar andere instrumenten moeten worden omgezien. De Perspectiefnota toekomst pensioenstelsel die ik u heb aangeboden, geeft een schets van de mogelijkheden die daartoe open staan.”

Reageer op dit artikel