nieuws

Verzekeraars verslaan banken in consumentenvertrouwen

Archief 1659

Verzekeraars verslaan banken in consumentenvertrouwen

Verzekeraars genieten bij de consument meer vertrouwen dan banken en pensioenfondsen. Dat blijkt uit de jaarlijkse vertrouwensenquete van toezichthouder DNB. Sinds de crisis zijn alleen verzekeraars erin geslaagd om hun imago bij het grote publiek op te poetsen.

Een kleine 65% van de consumenten zegt vertrouwen te hebben in de verzekeringssector: een stuk meer dan de laagste score van 55% die verzekeraars in 2009 en 2011 behaalden. Tussen 2011 en 2015 is het vertrouwen elk jaar toegenomen; dit jaar is het percentage iets gedaald. Verzekeraars doen het daarmee beter dan de banken, die tot 2014 traditioneel het meeste vertrouwen genoten. Iets meer dan 60% van de consumenten zegt vertrouwen te hebben in de bankensector; die score is sinds 2009 min of meer stabiel gebleven. In 2006 stonden de banken nog op een percentage van 90%. Het vertrouwen in pensioenfondsen kelderde in 2012 van 55% naar onder de 40% en is inmiddels weer opgekrabbeld naar tegen de 50%.
Het vertrouwen in de eigen financiële instelling is traditiegetrouw groter. Verzekeraars worden vertrouwd door 80% van hun klanten; meer dan banken (70%) en pensioenfondsen (ruim 60%).

Transparantie en eenvoud
De percentages worden genoemd in een brief van minister Dijsselbloem (Financiën) aan de Tweede Kamer over de stand van zaken in de financiële sector. “De sector staat er een stuk beter voor dan voor de financiële crisis. Tegelijkertijd is het vertrouwen van burgers in financiële instellingen nog altijd een stuk lager dan voor de crisis. Bij banken heeft de afgelopen jaren zelfs helemaal geen verbetering plaatsgevonden.” Financiële instellingen moeten zelf het initiatief nemen om het vertrouwen terug te winnen, aldus Dijsselbloem. “Twee thema’s zijn mijns inziens van belang om hierbij in de praktijk als leidraad te hanteren: transparantie en eenvoud. Complexiteit in financiële producten en diensten draagt bij aan ongekende en onderschatte risico’s. Deze complexiteit lokt vervolgens weer gedetailleerde regelgeving en toezicht uit. Ook hier geldt dat de sector zelf het voortouw zou kunnen nemen om de complexiteit gericht terug te dringen, de risico’s terug te dringen en deze te kennen en beprijzen, en zo ook de klant beter te bedienen.”

Afwikkeling verzekeraars
Net als bij banken zou ook bij verzekeraars regelgeving moeten komen die de afwikkeling van een in problemen geraakte maatschappij versoepelt, schrijft Dijsselbloem verder: “Verzekeraars staan voor structurele uitdagingen ten aanzien van het verdienvermogen, en mede hierom is het van belang dat – wanneer een verzekeraar in grote problemen komt – de afwikkeling van een verzekeraar op een gecontroleerde manier kan plaatsvinden zodat polishouders hier zo min mogelijk hinder van ondervinden. In Nederland bereid ik daarom op dit moment een wettelijk raamwerk voor de afwikkeling van verzekeraars voor.” Vanuit de EU is op dat gebied voorlopig geen regelgeving te verwachten, aldus de minister. Hij is daarnaast bezig met een mogelijke herziening van de Wft: “Hierin betrek ik of de huidige opzet van de wet in voldoende mate rekening houdt met financiële innovaties (fintech) en andere toekomstige ontwikkelingen.” Hij noemt ook het al eerder aangekondigde onderzoek naar het effect van standaardproducten op het keuzegedrag van consumenten.

Consultatie
Dijsselbloem is ook een internetconsultatie gestart over een aanpassing van de Wft. Die moet het voor DNB en AFM makkelijker maken om openbare waarschuwingen te geven, namen te noemen in themaonderzoeken over naleving van de regels en te reageren op mededelingen die marktpartijen doen over het toezicht. Dat is nu nog niet toegestaan. Tot eind juli kan op het wijzigingsvoorstel worden gereageerd.

 

Reageer op dit artikel