nieuws

Onenigheid over premie in leiding mediapensioenfonds

Archief 712

Onenigheid over premie in leiding mediapensioenfonds

PNO Media, het pensioenfonds voor werknemers in de media, heeft vorig jaar intern fel gediscussieerd over de premie voor 2016. Er moest uiteindelijk een arbitragecommissie aan te pas komen om de knoop door te hakken.

In het najaar hadden de actuarissen berekend dat de kostendekkende premie, rekeninghoudend met het verwachte rendement, zou uitkomen op 19,4%. “Dit percentage en in het bijzonder de vraag of een hogere premie gerechtvaardigd zou zijn, leidde tot stevige discussies in het bestuur”, zo schrijft PNO Media in het jaarverslag. “De werknemersdelegatie was van mening dat de premie hoger zou moeten zijn. De rendementen en de dekkingsgraad bewogen zich neerwaarts en als afgeleide hiervan zou de premiedekkingsgraad bijzonder laag uitkomen. De werkgeversdelegatie wenste geen ad-hocbeleid. Zij waren van mening dat het gekozen premiebeleid en alle overwegingen die daaraan ten grondslag lagen, niet zomaar terzijde geschoven konden worden.” Er was wel overeenstemming over hoogte van de berekende kostendekkende premie. Ook vonden beide partijen dat het berekenen van een zogeheten herstelpremie aan de actieve deelnemers afbreuk zou doen aan evenwichtige belangenbehartiging.

Commissie
Na diverse bijeenkomsten werd een arbitragecommissie ingeschakeld. Die stelde unaniem dat er geen aanleiding was om een herstelpremie te vragen. Daarop besloot het bestuur om de premie te houden op de berekende kostendekkende 19,4%. “Hoewel de kwestie geen afbreuk heeft gedaan aan de verhoudingen in het bestuur, wordt er ruim voordat de volgende premie wordt vastgesteld geëvalueerd en bezien of het begrip ’uitzonderlijke situaties’ nader ingevuld kan worden.”

Dat laatste is mede op verzoek van de raad van toezicht, die niet gerust is op de werkverhoudingen: “De raad verzoekt het bestuur aandacht te schenken aan de mogelijke gevolgen van het proces van arbitrage voor de bestuurlijke verhoudingen. Voorts merkt de raad op dat in het bestuur is afgesproken dat in bijzondere omstandigheden herstelpremie kan worden gevraagd. De raad vraagt zich af wat onder bijzondere omstandigheden wordt verstaan aangezien er thans sprake is van een dekkingstekort en er toch besloten is geen herstelpremie te vragen.” De dekkingsgraad van PNO Media is vorig jaar gedaald naar 97,4%.

Reageer op dit artikel