nieuws

Minister Dijsselbloem houdt vast: de financiële sector betaalt volledig voor het toezicht

Archief

In een nota aan de Tweede Kamer houdt Minister Jeroen Dijsselbloem van Financien vast aan het uitgangspunt om de financiële sector vanaf 1 januari 2015 alle kosten voor het toezicht zelf te laten betalen.

Minister Dijsselbloem houdt vast: de financiële sector betaalt volledig voor het toezicht

Nu wordt nog een deel van de toezichtskosten door de overheid betaald. In een nota met antwoorden op de vragen van Tweedekamerleden is Minister Jeroen Dijsselbloem echter helder.

Hij schrijft: “De regering vindt het van belang dat de gehele toezichtskosten op financiële producten onderdeel vormen van de productiekosten en niet uit de algemene middelen worden betaald. Hiermee worden de toezichtskosten onderdeel van de productiekosten die aan de gebruiker zullen worden doorberekend. Dit is wenselijk omdat de sector hierdoor wordt geprikkeld om risico’s voor de maatschappij en de daarmee gepaard gaande toezichtskosten mee te wegen bij de totstandkoming van producten. Daarnaast kunnen toezichtskosten worden doorberekend indien er sprake is van (groepen van) personen die een specifiek belang of profijt hebben bij de dienst of prestatie van de overheid.”

Afstemming
Op vragen van de VVD-fractie of er geen betere afstemming tussen DNB en AFM mogelijk is zodat er efficiencyvoordelen behaald kunnen worden die zorgen voor lagere toezichtskosten, zegt de Minister: “Waar mogelijk werken beide toezichthouders reeds gezamenlijk. Het samenwerkingsverband is vastgelegd in een samenwerkingsconvenant dat onlangs nog is aangevuld met afspraken over het met elkaar uitwisselen van informatie. Daarmee willen de toezichthouders voorkomen dat onder toezicht staande instellingen tweemaal met (min of meer) dezelfde vraag worden geconfronteerd. Andere voorbeelden waarbij AFM en DNB samenwerken, zijn het uitvoeren van toetsingen van bestuurders en commissarissen en het opleggen van heffingen. Ook trekken AFM en DNB steeds vaker gezamenlijk op bij projecten en gedeelde toezichtthema’s.”

De minister zet voor de Tweedekamerleden ook op een rijtje wat het toezicht sinds 2000 heeft gekost.

Ontwikkeling toezichtskosten DNB en AFM (bedragen x € 1 mln.)

Jaar                               DNB                               AFM                            Totaal

2000                             62                                     18                                  80

2001                              69                                     23                                 92

2002                             80                                     31                                  111

2003                             89                                     33                                 122

2004                             96                                     42                                 138

2005                             90                                     55                                 145

2006                             95                                     68                                163

2007                             97                                      73                                170

2008                            98                                      78                                176

2009                            85                                       71                                156

2010                           116                                      78                                194

2011                           122                                      76                                198

2012                          133                                      80                                213

2013                          149                                      79                                228

 

Aan de andere kant zijn de opbrengsten uit boetes van de toezichthouders nogal beperkt, zoals Dijsselbloem bekend maakte.

Zorgen
De leden van de fracties van VVD, PvdA, CDA en D66 hebben hun zorgen uitgesproken over deze ontwikkeling van de toezichtskosten en wilden weten hoe een min of meer ongeremde toename te voorkomen is.

Overschreden
De minister: “Toezichtskosten worden op verschillende manieren in de gaten gehouden. Om te beginnen zien de toezichthouders (en hun Raden van Commissarissen respectievelijk Toezicht) en het ministerie erop toe dat de toezichtbegroting het bedrag van het meerjarig kostenkader niet te boven gaat. Het meerjarig kostenkader bevat een aantal criteria aan de hand waarvan het maximaal toegestane bedrag aan toezichtskosten voor het komende jaar wordt vastgesteld. Mocht onverhoopt blijken dat het kostenkader is of wordt overschreden, dan kan de toezichthouder door het ministerie worden verplicht maatregelen te treffen om deze overschrijding te compenseren.”

Toename toezichtskosten
En hij vervolgt: “Ook bij de sector bestaan zorgen over de toename van de toezichtskosten. Zo heeft de sector tijdens de consultatie van het onderhavige wetsvoorstel gewezen op de mogelijkheid dat mijn ministerie na het geheel wegvallen van de overheidsbijdrage geen enkele prikkel meer zou hebben om de kosten van het toezicht te beperken. Het is echter mijn verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat de toezichthouder zich niet alleen houdt aan de wettelijk opgedragen taak maar ook dat de toezichthouder deze taak op een zo efficiënt mogelijke manier vervult. Beide aspecten betrek ik ook bij de beoordeling van de begroting die de toezichthouder mij jaarlijks ter goedkeuring voorlegt. Ik rapporteer hierover ook elke vijf jaar aan de Kamer. Het wegvallen van de overheidsbijdrage brengt hierin geen enkele verandering; de prikkel tot kostenbeheersing blijft instant.”

Hier staat de hele nota.

Reageer op dit artikel