nieuws

WGA-instroom baart Achmea zorgen

Archief

Achmea heeft een extra voorziening van € 87 mln getroffen vanuit de verwachting dat er meer verzekerden in de WGA zullen instromen en dat zij daar langer in zullen verblijven. De voorziening had een negatief effect op het brutoresultaat over de eerste zes maanden. De winst voor belasting bedroeg €156 mln (184).

De nettowinst komt uiteindelijk toch hoger uit op € 200 mln (180), als gevolg van wijzigingen in de fiscale positie in de eerste helft van het jaar. De brutopremieomzet is met 5% gestegen tot € 11.469 mln, mede dankzij de fusie met De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) die het eerste halfjaar 2012 is afgerond. Zonder deze toevoeging zou er sprake zijn van een daling met 2%. Het zorgbedrijf had te maken met teruglopende resultaten in de aanvullende verzekering. De resultaten van DFZ zijn voor de eerste keer geconsolideerd in de resultaten van Achmea waardoor het resultaat met € 15 mln toenam. Het totaal aantal Nederlanders met een zorgverzekering van Achmea blijft stijgen en is de grens van 5,5 miljoen gepasseerd. Alleen al dit jaar groeide het verzekerdenbestand met 150.000. Achmea keerde op de basisverzekering in de eerste helft van dit jaar circa € 5,7 mrd uit aan vergoedingen. Bij de eerstelijnszorg (farmacie, huisartsenzorg en hulpmiddelen) stegen de zorgkosten minder hard. Bij de tweedelijnszorg (ziekenhuizen en overige zorgaanbieders) zijn er ook indicaties die wijzen op een afname van de stijging van de zorgkosten, maar volgens Achmea is het te vroeg om te spreken van een stabiel beeld. In juli 2011 hebben het ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport, ziekenhuizen en zorgverzekeraars een Hoofdlijnenakkoord gesloten om de toename van de kosten van de gezondheidszorg en ziekenhuiskosten tot maximaal 2,5% per jaar te beperken. Achmea is ervan overtuigd dat een goede samenwerking tussen de partners het mogelijk maakt om de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg ook op lange termijn zeker te stellen. Van alle premies voor de basiszorg, keert Achmea op dit moment gemiddeld 96% uit. Circa 3% dekt de uitvoeringskosten,de resterende 1% is resultaat.

Verkoop

Het Nederlandse schadebedrijf zag de brutowinst fors teruglopen tot € 82 mln (210). De daling vond voornamelijk plaats bij Inkomensverzekeringen. In deze afname is de extra voorziening verwerkt alsook een bedrag van € 33 mln aan eenmalige kosten voor de verkoop van Achmea Vitale.

De premieomzet van het schadebedrijf was vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar. Dat gold voor zowel voor Schadeverzekeringen als voor Inkomensverzekeringen. De resultaten van Pensioen- en Leven Nederland komen iets hoger uit op € 137 mln (135). De brutobedrijfskosten nemen met 5% verder af. In het eerste halfjaar is het aantal werknemers met 2% afgenomen tot 19.100 fte. De solvabiliteitspositie van de groep bleef sterk met 212% (204). Het brutoresultaat van de internationale activiteiten komt uit op € 34 mln negatief.

 

Reageer op dit artikel