nieuws

‘Spaarrekening is vaak net zo rendabel als beleggingspolis’

Archief

De Consumentenbond vindt dat levensverzekeraars klanten met onmiddellijke ingang de voor volgend jaar beloofde volledige kostentransparantie moeten bieden. “De informatie is nu onvoldoende”, concludeert de bond uit een steekproef. “En een internetspaarrekening levert bij een rekenrendement tot 6% in veel gevallen hetzelfde op tegen minder risico.”

De bond bekeek hoe de consument wordt geïnformeerd die nu een beleggingspolis sluit. Beleidsmedewerker Rob Goedhart haalt daarbij de aanbeveling van de commissie De Ruiter aan dat verzekeraars in beleggingspolissen het verzekeringselement nadrukkelijker naar voren moeten brengen. Daarmee zou worden voorkomen dat de consument een polis voor een spaar- of beleggingsproduct aanziet. Daarnaast hamert De Ruiter op het duidelijk maken van de kosten bij tussentijdse beëindiging.
Sparen even rendabel
De Consumentenbond ging na of klanten inmiddels duidelijkheid krijgen over de kosten van voortijdige beëindiging van een beleggingspolis. “Er zijn in januari en februari circa 51.000 beleggingspolissen gesloten.” Bij negen verzekeraars werden offertes aangevraagd voor een man van 35 die jaarlijks _ 3.500 inlegt op een polis die een overlijdensrisicodekking van _ 200.000 biedt. Uitgegaan is van een brutofondsrendement van 6%.
Drie van de negen maatschappijen bieden inzicht in de totale inleg, de kosten en de betaalde premie op de einddatum. De premie komt gemiddeld uit op _ 23.000, bij een bedrag van _ 24.500 aan kosten. Twee verzekeraars geven geen informatie over de kosten bij tussentijds stoppen. De overige zeven geven in een tabel informatie over de tussentijdse totale inleg en opbrengst. Volgens de bond is na gemiddeld veertien jaar de opbrengst gelijk aan de tot dan toe betaalde inleg.
Er is ook gekeken naar een beleggingspolis die puur voor spaardoeleinden wordt gesloten, zoals in het kader van de levensloopregeling, zonder overlijdensrisicodekking. Daarbij geven drie verzekeraars een uitsplitsing naar inleg, premie en kosten. Gemiddeld gaat op een inleg van _ 30.000 bijna _ 8.000 aan kosten op. Bij een brutofondsrendement van 6% resteert een netto-opbrengst van 3,5%. “Bij een risicobereidheid t0t 6% is de feitelijke opbrengst dus conform een internetspaarrekening.”
Claims
Goedhart vindt dat beleggingspolissen niet meer als spaar- of beleggingsproduct aangeprezen mogen worden. “Sterker nog: zij moeten per direct de onderverdeling naar verzekeringspremie en kosten op de einddatum vermelden ten opzichte van de totale inleg. Standaardisatie conform de modellen van De Ruiter mag wat later.”
De bond pleit zelfs voor een melding op iedere uiting: “Let op! Dit product is geen spaar- of beleggingsproduct. Bij eerder stoppen dan afgesproken kan u dat veel geld kosten!” Blijft zo’n melding achterwege, dan komen claims in zicht, waarschuwt Goedhart: “Verzekeraars die nu nog de suggestie wekken dat hun product wel geschikt is voor sparen of beleggen moeten zich naar onze mening voorbereiden op schadeclaims. Ook de financieel adviseur die de consument de voor- en nadelen niet laat zien en geen alternatieven biedt, loopt de kans aansprakelijk te worden gehouden.”
Verbond
Het Verbond van Verzekeraars reageert verbaasd op de eis dat verzekeraars vanaf nu totale openheid moeten geven over de kosten. “Op zijn zachtst gezegd merkwaardig”, vindt woordvoerder Hennie Zoontjes. “De Consumentenbond weet zelf ook dat wij met een gigantische operatie bezig zijn om vanaf 1 januari volledige openheid te geven. Zo’n actie via de media is jammer: als je vindt dat het sneller moet, bel ons dan.”
Risicometer
Om consumenten inzicht te geven in eventuele verborgen risico’s van een hypotheek, heeft de Consumentenbond op de eigen site een ‘risicometer hypotheken’ geplaatst. “De resultaten van de risicometer geven de consument antwoord op de vraag of hij een beleggingsverzekeringshypotheek heeft en welke mogelijke risico’s dat product in zich heeft.”
Geeft de meter aan dat er een beleggingspolis is gesloten, dan raadt de bond een gesprek met de financieel adviseur aan. “Consumenten kunnen er ook voor kiezen naar de rechter te stappen of een klacht in te dienen bij Kifid als blijkt dat zij een beleggingsverzekering hebben.”

Reageer op dit artikel