nieuws

Minder klachten bij Kifid

Archief

Wanpraktijken

In zijn jaarverslag rept de Ombudsman Financiële Dienstverlening over wanpraktijken bij betalingsbeschermingsverzekeringen. Als voorbeelden noemt hij het afsluiten van dit soort polissen buiten medeweten van klanten om en het zonder opzegging beëindigen van de verzekering, bijvoorbeeld bij verhoging van het krediet. "Zo
betaalden klagers premie voor een verzekering die op grond van de voorwaarden al jaren daarvoor zonder opzegging was geëindigd; dit kwam echter pas aan het licht toen zij een beroep deden op de verzekering."
 
Volgens de Ombudsman hebben zowel de kredietverstrekker als de verzekeraar de plicht om bij wijziging van de kredietsom de verzekerde te wijzen op de consequenties daarvan voor de verzekeringsovereenkomst. "Ik maak mij zorgen over het feit dat er mogelijk veel consumenten zijn die premie betalen voor een niet bestaande verzekering, zonder dat dit ooit aan het licht zal komen."
 
Hypotheken
Klachten over de boeterente, variabele rentes en opslagen bij hypotheken blijven aanhouden. De Ombudsman pleit voor een langere termijn tussen de vooraankondiging dat de periodieke vaste rente wordt aangepast en de datum van 
aanpassing. "Ik blijf het onverteerbaar vinden dat een consument die aangeeft niet akkoord te zijn met de offerte, alleen door het verlopen van de tijd te maken krijgt met een niet-overeengekomen rentetarief, waarop de bank vervolgens wel de boeterente berekent." De Ombudsman merkt wel op dat veel banken het pleidooi inmiddels ter harte hebben genomen.
 
De Ombudsman verklaart voorts veel klachten gegrond over variabele rente die de geldverstrekker – los van de marktrente – telkens hoger vaststelt. "Het eenzijdig, tegen marktontwikkelingen in, verhogen van tarieven is uiterst onredelijk."
 
Intermediair
Het aantal klachten over het intermediair is beperkt. "Over duizenden adviseurs of tussenpersonen ontvang ik nooit een klacht", aldus de Ombudsman. "Maar de klachten die ik wel krijg, zijn vaak ernstig." Dat is onder meer het geval bij kredietbemiddelaars, die zich toeleggen op het verlagen van maandlasten door lopende kredieten over te sluiten. "Na het 'advies' is de schuld van de consument soms met duizenden euro's toegenomen en heeft de 'adviseur' duizenden euro's aan de cliënt verdiend." De Ombudsman constateert de sommige van dit soort bedrijven zich weinig van het klachteninstituut aantrekken en daarmee eigenlijk niet voldoen aan Wft-eisen.
 
Hij plaatst verder kanttekeningen bij de praktijken om naast de provisie extra bedragen in rekening te brengen bij de klant. Als voorbeeld noemt hij servicecontracten bij levensverzekeringen. "De consument heeft ooit een overeenkomst gesloten, die inhoudt dat hem een bepaalde uitkering in het vooruitzicht wordt gesteld tegen betaling van een bepaalde premie. In die premie zit de beloning van het intermediair versleuteld en van die overeengekomen beloning kan niet eenzijdig worden afgeweken. Als het intermediair van mening is dat die beloning onvoldoende is, dan had hij de overeenkomst niet moeten aangaan of daarin geen partij moeten worden."
 
Faillissement
Voorts houdt de Ombudsman de koper van een portefeuille van een failliet assurantiebedrijf aansprakelijk voor eerdere onjuiste dienstverlening. "Het overnemen van een portefeuille kan immers worden beschouwd als overgang van een onderneming. De verkrijger van de onderneming moet eventuele schade die ontstaat doordat hij aansprakelijk wordt gehouden voor fouten van de verkoper, maar zelf verhalen op die verkoper."
 
Vermogensbeheer
Hoewel het aantal klachten over beleggingszaken met 31% is gedaald, signaleert ombudsman Nol Monster wel meer klachten over vermogensbeheer: "Klagende consumenten blijken in vrijwel alle gevallen geen geschikte kandidaten om hun kapitaal aan beleggingsrisico bloot te stellen, omdat zij tientallen procenten verlies niet kunnen dragen." Naar zijn mening moeten vermogensbeheerders, als experts, kunnen vaststellen of hun cliënt een 'worstcase-scenario' wil en kan aanvaarden. Zo niet, dan moeten zij de consument iedere vorm van beleggen afraden, vindt Monster. "Helaas is deze praktijk niet gangbaar, nu de financieel dienstverlener daarmee zichzelf benadeelt."
 
Klachten over de kosten van beleggingsverzekeringen heeft de Ombudsman eerder al tot 'onbemiddelbaar' verklaard. Verzekeraars hebben immers "klip en klaar" aangegeven niet bereid te zijn tot verdere compensatie dan zij al hebben toegezegd in overeenkomsten met consumentenorganisaties. "Een bemiddelresultaat ligt niet meer voor de hand."
 
Garantie
Edgar du Perron, voorzitter van de geschillencommissie Kifid, gaat ervan uit dat de komende jaren meer klanten gaan klagen dat zij een veilig maar duur garantieproduct geadviseerd hebben gekregen in plaats van bijvoorbeeld een beleggingsverzekering, zo stelde hij op een informatiebijeenkomst van Bureau D&O.
 
Vanwege de strengere solvabiliteitseisen waar verzekeraars mee te maken krijgen, moeten maatschappijen die levensverzekeringen met garantie aanbieden, hogere reserveringen gaan aanhouden. Op de bijeenkomst wees Leo de Boer, directeur van het Verbond van Verzekeraars, erop dat de markt er rekening mee moet houden dat de premies van dergelijke garantieproducten daardoor zullen stijgen. Du Perron verwacht om die reden dat het aantal klachten bij Kifid zal toenemen. "Deze waarschuwing sluit aan bij een eerdere uitspraak van de AFM dat van de adviseur wordt verwacht dat hij bij advisering van een vermogensopbouwproduct een afweging maakt tussen een advies voor een garantieverzekering of een beleggingsverzekering en deze onderbouwing ook vastlegt in zijn dossier", aldus D&O.

Reageer op dit artikel