nieuws

AFM neemt met boetes Huis & Hypotheek op korrel

Archief

Toezichthouder

 

wil boetes sneller

 

kunnen innen

 

De Autoriteit Financiële Markten heeft rond de jaarwisseling de franchiseketen Huis & Hypotheek op de korrel genomen door in korte tijd twee vestigingen een boete op te leggen. Het ene kantoor moet een halve ton betalen, de ander komt er met _ 500 vanaf.

 

De boete van _ 50.000 komt voor rekening van Huis & Hypotheek Ceintuurbaan voor het geven van niet-passende adviezen bij het aangaan van hypothecair krediet en betalingsbeschermers. De aangetroffen tekortkomingen bestaan uit niet of gebrekkige vastlegging. Zo kon niet worden afgeleid hoe de gegeven adviezen aansloten bij de financiële positie, doelstellingen en risicobereidheid van de cliënt.

 

Recidive

Het hypotheekadvieskantoor verweert zich door te stellen dat er wel degelijk afdoende is geïnventariseerd, en dat enkel is verzuimd deze inventarisatie adequaat vast te leggen. De AFM merkt op dat in jurisprudentie is bepaald dat de gevolgen van het niet adequaat vastleggen voor risico komen van de adviseur.

 

Huis & Hypotheek Ceintuurbaan valt onder de holding AvéWé, die in 2009 al een boete kreeg voor dezelfde overtreding door een andere aangesloten onderneming (Circular in Purmerend). Vanwege die recidive is de boete verdubbeld; de boete had in theorie overigens _ 500.000 kunnen bedragen.

 

Principezaak

Kort daarvoor had Huis & Hypotheek Veenendaal een boete opgelegd gekregen voor het geven van niet-passende adviezen bij het aangaan van hypothecair krediet en daaraan gekoppelde betalingsbeschermers. Ook dit onderzoek dateert van eind 2009. Volgens de AFM heeft Huis & Hypotheek Veenendaal in alle zes de onderzochte dossiers onvoldoende informatie ingewonnen over de financiële positie, kennis en ervaring, doelstellingen en/of risicobereidheid van de klanten. In twee dossiers ging dat gepaard met een hypothecaire lening die hoger was dan de standaard (GHF-norm), zonder daarvoor een geldige reden te hebben ("geen voldoende explain"). In twee andere dossiers werd een al via de werkgever lopende WIA-hiaatverzekering genegeerd en toch een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten.

 

Van de maximale boete van _ 500.000 is één promille overgebleven: _ 500. "Bij het bepalen van de hoogte van de boete heeft de AFM rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de verwijtbaarheid en de draagkracht van Huis & Hypotheek Veenendaal."

 

Kantooreigenaar Dave Smits vecht de boete niet aan. "Ik heb er moeite mee, want praktijk en theorie liggen ver uit elkaar en ik ben het met enkele zienswijzen absoluut niet eens. Maar de boete is zo laag, dat dit mij het niet waard is om er een principezaak voor een rechtbank van te maken."

 

Leads van Lenen.com

 

De AFM legde verder Financieel Planbureau (Ede) een bestuurlijke boete van _ 24.000 op wegens het illegaal bemiddelen in consumptief krediet. Daarbij werd gebruikgemaakt van de sites Lenen.com en Leningloterij.nl. De sites zijn nog actief, maar niet meer in beheer bij Financieel Planbureau-eigenaar Jan Brokerhof.

 

De overtredingen zijn gepleegd in 2008 en 2009. "Via de websites is van consumenten informatie ingewonnen over inkomsten en kredieten. Omdat dit meer betrof dan alleen contactgegevens, is dit een overtreding van de bepaling die stelt dat het verboden is in Nederland te bemiddelen zonder vergunning." De verzamelde informatie betrof ook consumenten die een hypotheek wilden sluiten. De leads zijn aan zeker drie partijen doorgegeven, waarvan Afab er één was.

 

Versneld

De AFM is, bij wijze van proef, gestart met een versnelde boeteprocedure voor overtredingen van het bemiddelingsverbod in de Wft (artikel 2:80, eerste lid). Overtreders die aan die proef vrijwillig meewerken, krijgen niet alleen sneller duidelijkheid over hun boete, maar komen ook in aanmerking voor een korting hierop. Ze mogen echter de (juridische beoordeling van de) feiten niet betwisten, ook niet naderhand. Doen ze dat toch, dan kan de korting vervallen.

 

Het bestuur van de AFM besluit of een overtreder voor de versnelde boeteprocedure in aanmerking komt. Daarvoor moet wel aan een groot aantal voorwaarden worden voldaan. Zo mag er bijvoorbeeld geen sprake zijn van recidive of van een (redelijk) vermoeden van commune delicten, zoals valsheid in geschrifte, oplichting of verduistering. Ook mag geen sprake zijn van ‘publieke verontwaardiging’ of van substantiële en concrete benadeling van consumenten/cliënten, zoals misbruik van ingewonnen persoonsgegevens. Verder dient het bemiddelingsverbod niet willens en wetens te zijn overtreden en dient de overtreding inmiddels gestopt te zijn. De illegaal verkregen provisie/vergoeding in de periode van overtreding mag niet meer bedragen dan _ 50.000. Ten slotte eist de AFM dat de overtreder ‘goed meewerkt’ aan het onderzoek en dat hij geen zienswijze geeft op het boetevoornemen en geen inzage wil in het boetedossier.

 

Reageer op dit artikel