nieuws

Incasso zorgwanbetalers levert nauwelijks iets op

Archief

‘Premieopslag

 

werkt niet bij

 

probleemgevallen’

 

Het lukt maar niet om wanbetalers te bewegen hun ziektekostenpremie weer te gaan betalen, zo blijkt uit de ‘Evaluatie van de wanbetalersregeling’ die minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vorige week aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

 

Belangrijkste aanbevelingen: zorgverzekeraars moeten eerder aan de bel trekken bij wanbetalers, beter samenwerken met gemeenten en de opslag van 30% moet voor sociale minima achterwege worden gelaten.

 

Het rapport was eind juli al door adviesbureau Berenschot opgeleverd, maar de ambtenaren van VWS besloten eerst de haalbaarheid van de aanbevelingen te controleren bij de zorgverzekeraars, alvorens de minister erover te informeren. Zij werd vorige week door Kamervragen in verlegenheid gebracht, toen duidelijk werd dat zij zelf nog niet op de hoogte was van het rapport.

 

Zoals al eerder bleek uit cijfers van het CBS loopt het aantal wanbetalers bij zorgverzekeringen amper terug, ook niet nadat door Schippers’ voorganger Klink een verscherpt incassobeleid is ingevoerd. De onderzoekers van Berenschot constateren wel een onderscheid tussen nieuwe en oude wanbetalers. "De afschrikwekkende werking van het premieregime, waaronder de (extra) financiële prikkel van 30% opslag, lijkt voor nieuwe gevallen te werken. Over de totale populatie bezien is de terugkeer naar het normale premieregime echter zorgwekkend laag." Dat komt omdat het overgrote deel van de wanbetalers (in september 2010 vielen er 264.000 onder het CVZ-regime) tot het zogenaamde ‘stuwmeer’ behoort.

 

Averechts effect

Eenmaal in het stuwmeer blijken wanbetalers nauwelijks ontvankelijk voor de opslagprikkel: het betreft mensen die al in een problematische schuldensituatie zitten. "Deze extra premie gaat daarom ten koste van mogelijke aflossingscapaciteit schuldenregeling en heeft een averechts effect op de terugkeer naar het normale regime. Wel neemt de schuld door de opslag verder toe. Daarom bevelen we aan om de inning van de opslag achterwege te laten voor mensen in de bronheffing die tot de sociale minima behoren."

 

De onderzoekers bevelen verder aan een ‘way out’ te bieden aan mensen die zich onderwerpen aan schuldsanering, waarna zij met een schone lei kunnen beginnen. "We geven in overweging om de opslag van 30% om te bouwen tot een (preferente) bijdrage aan de aflossing van bestaande schulden."

 

Zwitsers regime

"Mocht terugkeer in het reguliere traject van premiebetaling niet succesvol verlopen, dan kan de minister de situatie in Zwitserland bestuderen. Daar kan de zorgverzekeraar in geval van wanbetaling overgaan tot het opschorten van de betaling voor genoten zorg", aldus Berenschot. "Een zorgaanbieder moet in zo’n geval andere wegen vinden om gemaakte kosten voor geleverde zorg vergoed te krijgen."

 

Minister Schippers denkt in november een kabinetsstandpunt te hebben geformuleerd over het onderwerp, als ook de mening van het College voor Zorgverzekeringen en Zorgverzekeraars Nederland binnen is.

 

Reageer op dit artikel