nieuws

Zorgverzekeraars studeren op verbod ‘solidariteitsprotocol’

Archief

Zorgverzekeraars Nederland beraadt zich op de conclusie van de NMA dat het ‘solidariteitsprotocol’ van de ziektekostenverzekeraars in strijd is met de Mededingingswet.

De NMA, de Nederlandse Mededingingsautoriteit, heeft het zogenoemde solidariteitsprotocol verboden. In dit protocol hebben de particuliere ziektekostenverzekeraars afspraken vastgelegd over rendementsverhouding en premiebandbreedte (zie kader). De NMA vindt dat deze afspraken de concurrentie tussen de verzekeraars beperken, waardoor de premies zouden stijgen, en verleent dus geen ontheffing van het kartelverbod. “Elke verzekeraar moet in principe zelf kunnen bepalen welke mate van solidariteit hij binnen zijn portefeuille hanteert.”
De NMA vindt dat Zorgverzekeraars Nederland niet aannemelijk heeft kunnen maken, dat de afspraken leiden tot voordelen die opwegen tegen de nadelen in verband met concurrentie. Verder gaat de Mededingingsautoriteit ervan uit dat de premiebandbreedte-afspraken er niet toe zullen leiden dat de premies voor ouderen aanmerkelijk lager worden.
Zorgverzekeraars Nederland bestudeert welke consequenties het oordeel van de NMA heeft en of eventueel beroep gewenst is. De afspraken zijn anderhalf jaar geleden – in het kader van zelfregulering – gemaakt, nadat minister Borst had aangegeven zo nodig maatregelen af te kondigen. Zorgverzekeraars Nederland had er bij de verzekeraars op aangedrongen zich vanaf begin 2002 aan de afspraken te houden. De afspraken leidden grosso modo tot verhoging van de collectieve ziektekostenpremies en verhoging van de individuele premies voor jongeren.
Solidariteitsprotocol
In het solidariteitsprotocol hebben de ziektekostenverzekeraars afspraken vastgelegd over de premiebandbreedte en de rendementsverhouding. Om de solidariteit tussen verzekerden te bevorderen, is afgesproken dat per verzekeraar de individuele premie (plus wettelijke bijdragen) voor de oudste leeftijdcategorie niet meer mag bedragen dan 150% van de premie (plus wettelijke bijdragen) voor een 20-jarige met eenzelfde (individuele) polis. Ook is afgesproken om oudere verzekerden bij toetreden geen extra premietoeslagen te berekenen. Uiteraard worden de normale leeftijdafhankelijke premiestappen gehandhaafd.
Ook hebben de verzekeraars afgesproken dat de collectiviteiten niet (meer) gesubsidieerd worden door de individuele polissen. Binnen een portefeuille mag daarom het verzekeringstechnisch resultaat op collectiviteiten hoogstens 15% lager zijn dan op de individuele polissen. De maatregel geldt uitsluitend als het technisch resultaat op collectiviteiten onder de nul ligt.

Reageer op dit artikel