nieuws

Zalm gelooft nog in zelfregulering

Archief

Minister Zalm van Financiën heeft nog geloof in het functioneren van zelfregulering bij het verbeteren van de informatieverstrekking, integriteit en deskundigheid van de verzekeringsbranche.

Dat blijkt uit zijn antwoorden op Kamervragen van Staf Depla en Tineke Witteveen. Dit PvdA-duo had nadrukkelijk vraagtekens gesteld bij het functioneren van zelfregulering in de financiële dienstverlening, onder meer naar aanleiding van artikelen in AssurantieMagazine (AM 3, pag 1, 3 en 11). Daarin viel te lezen dat 90% van de NVA-leden – voor wie het van toepassing is – zich niet houdt aan de NVA-eis om aandelenverhoudingen met verzekeraars op briefpapier te vermelden. Verder kondigde de Stichting Implementatie Gidi in dat AM-nummer aan dat controle op naleving van de Gidi-advieswijzer in de praktijk onmogelijk zal zijn.
Volgens Zalm is het zelfregulerende initiatief voor de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (Gidi) bemoedigend. “De reeds genomen initiatieven duiden erop dat de implementatie van de Gidi door de sector serieus wordt aangepakt. (…) Het lijkt me een goed initiatief. Wel zal de Gidi zich met name op het gebied van de naleving door de sector het komende jaar nog moeten bewijzen.”
In de consultatienota ‘Bemiddeling in financiële diensten’ heeft Zalm bewust ruimte gelaten voor zelfregulering. “Hierdoor wordt de markt niet onnodig verstoord, worden administratieve lasten van wet- en regelgeving beperkt en wordt uitvoering gegeven aan een terughoudend wetgevingsbeleid. Dit is echter alleen mogelijk als de zelfregulering van een voldoende adequaat niveau is, een brede dekking heeft en als de naleving ervan op orde is”, zo voegt hij er nog wel aan toe.
Aandelenbelangen
Zalm toont zich allerminst verontrust door het gegeven dat 90% van de NVA-kantoren waarin verzekeraars participeren zich niet houdt aan de eis tot openheid hierover. “Er is vooralsnog geen reden om aan te nemen dat de NVA-leden de consument niet wensen in te lichten over de aandelenverhouding met een verzekeringsmaatschappij”, zo stelt de minister. Het betreft hier zelfregulering van de NVA, die wordt onderschreven door de leden. Het staat de leden vrij om lid te zijn van de NVA en, voor zover bekend, zijn er geen leden om die reden uit de NVA getreden.”
Transparantie over aandelenverhoudingen vindt de bewindsman wel van belang. “In de consultatienota is informatieverstrekking aan consumenten onderkend als een van de kwaliteitskenmerken van een goed functionerend intermediair. De consument heeft belang bij kennis over de status van de dienstverlener met wie hij zaken doet: is hij daadwerkelijk een derde en dus niet rechtstreeks in dienst van een aanbieder; zijn er bijvoorbeeld eigendomsbelangen, of is er bijvoorbeeld een relevante specifieke beloningsstructuur tussen dienstverlener en aanbieder.”
Volgens Zalm kan de Tweede Kamer binnenkort de uitwerking van de consultatienota tegemoet zien. Verder verwijst hij naar aanstaande Europese regelgeving. “In de thans in onderhandeling zijnde wijziging van de Europese richtlijn ‘verzekeringsbemiddeling’ is opgenomen dat de assurantietussenpersoon de consument moet informeren over zijn aandelenverhouding met verzekeraars en de contractuele relaties tussen de tussenpersoon en verzekeraars.”

Reageer op dit artikel