nieuws

Wie draait op voor verontreiniging fabrieksterrein?

Archief

Een WAM-verzekeraar en een avb-verzekeraar hebben een geschil over de schade die is ontstaan nadat door een defecte losslang fabrieksterrein verontreinigd is met zetmeel. De vraag is of de tankoplegger met de losinstallatie als een motorrijtuig te beschouwen is of onder de definitie van laad/los- of ander werkmaterieel valt. De twee verzekeraars leggen de kwestie voor aan de Geschillencommissie Schadeverzekeraars.

Een medewerker lost met behulp van een trekker met een tankoplegger een lading zetmeel in een opslagsilo op een fabrieksterrein. De tankoplegger is voorzien van een losinstallatie waaraan een zogeheten losslang bevestigd is. Als gevolg van een inwendig defect aan de slangkoppeling is tijdens het lossen zetmeel vrijgekomen, dat het fabrieksterrein heeft verontreinigd. De vraag is nu welke verzekeraar (WAM of avb) de schade moet dekken.
Werkrisico uitgesloten
De verzekerde meldt de schade bij zijn WAM-verzekeraar (verzekeraar A). Deze neemt contact op met de avb-verzekeraar (verzekeraar B) omdat hij van mening is dat de schade niet onder de WAM-dekking valt, en wél onder de avb-verzekering.
De gesloten WAM-polis is een zogenaamde rubriekenpolis. In zijn memorie van eis stelt de WAM-verzekeraar dat in art. c.1 de aansprakelijkheid door laad- en losmaterieel expliciet is uitgesloten van de dekking. “Het werkrisico valt immers niet onder de WAM-strik”, stelt verzekeraar A. Het werkrisico kan wel (aanvullend) worden meeverzekerd, maar de verzekerde heeft dit niet gedaan.
Volgens de WAM-verzekeraar kan er wel aanspraak gemaakt worden op de avb-polis op grond van art. p.1., het arrest van de Hoge Raad van 31 maart 2000 (NJ 2000, 357) en de uitspraak van de Commissie Samenloop nr. 105. In de zaak die de Hoge Raad heeft behandeld stond zowel in de avb-polisvoorwaarden als in de WAM-polisvoorwaarden “schade veroorzaakt door” en niet zoals in de avb-polisvoorwaarden van verzekeraar B “schade toegebracht door”. De Hoge Raad heeft beslist dat voor de vraag welke polis dekking moet bieden, gekeken moet worden naar de oorzaak van de schade. Verzekeraar A betoogt dat door de polisvoorwaarde van verzekeraar B (“schade toegebracht door”) er dus gekeken moet worden naar wat de schade aan het fabrieksterrein heeft toegebracht en dat is het zetmeel.
Gebrek van het motorvoertuig
De avb-verzekeraar laat weten het niet eens te zijn met de interpretatie van de uitspraak van de Hoge Raad door de WAM-verzekeraar. De avb-verzekeraar meent dat, zodra wordt vastgesteld dat de oorzaak van de schade gelegen is in een gebrek van het motorvoertuig, dekking op de avb-polis ontbreekt. In zijn memorie van antwoord stelt deze verzekeraar dat de WAM-verzekeraar er ten onrechte van uitgaat dat de bulktankoplegger “aan het motorrijtuig gekoppeld laad/los- of ander werkmaterieel is”. Hij betoogt: “Een bulktankoplegger is bestemd en bedoeld om goederen mee te vervoeren. De oplegger was bovendien gekoppeld aan de trekker en vormde zodanig een motorrijtuig. Artikel c.1 is derhalve niet van toepassing en de WAM-verzekeraar kan zich dus ook niet op uitsluiting hiervan beroepen. Ons inziens is het gebrek aan het motorrijtuig de relevante oorzaak van de schade”.
Laad/los- en werkmaterieel
Voor de beoordeling van het geschil acht de commissie de volgende polisbepalingen van de WAM-verzekeraar van belang: a.1 (definitie motorrijtuig) a.2 (definitie laad/los- en werkmaterieel), b.1 (wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuig), b.2 (wettelijke aansprakelijkheid aanhanger), b.3 (wettelijke aansprakelijkheid lading), c.1 (uitsluiting schade door laad/los- en werkmaterieel). Op grond hiervan concludeert de commissie dat de trekker met bulktankoplegger valt onder de definitie van het motorrijtuig en dat de bulktankoplegger met losinstallatie en de daaraan gekoppelde slang valt onder het begrip laad/los- en werkmaterieel. Op grond van artikel b.3 en c.1 oordeelt de commissie dat de WAM-verzekering is uitgesloten van aansprakelijkheid.
Wat betreft de avb-verzekeraar kijkt de commissie naar de volgende bepalingen: artikel p (motorrijtuigen, (lucht)vaartuigen, aanhangwagens). De commissie stelt vast dat de aanduiding “met of door zaken” genoemd in de uitzondering op de uitsluiting onder artikel p.1 erop duidt dat de avb-verzekeraar dekking biedt voor alle gevallen waarin met de lading schade wordt toegebracht, ongeacht wat de achterliggende oorzaak van die schadetoebrenging is. Het eindoordeel van de commissie luidt dan ook: “de in het geding zijnde aansprakelijkheid valt uitsluitend onder de dekking van de avb-verzekeraar”.
Geschillencommissie Schadeverzekeraars, uitspraaknr. 110.

Reageer op dit artikel